LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Syftet med LOVA-bidraget är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen till havet.

Östersjön

Åtgärder som LOVA-bidrag kan sökas för

LOVA-bidrag får ges till vattenvårdsprojekt som avser:

  1. framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet,
  2. åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön, eller
  3. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

LOVA-förordningen har den 1 oktober 2014 ändrats så att LOVA-medel inte längre kan beviljas till mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar.  

Ansökan

Ansökan (och slutredovisning) görs till Länsstyrelsen på blanketter som ligger på HAVs hemsida

Sista ansökningsdag inför 2017 är den 1 december 2016. Vi har ännu inte fått några besked kring hur mycket pengar som finns att söka för år 2017. Tidigare år har Länsstyrelsen kunnat fördela cirka 10 miljoner kronor till nya projekt.

Havs- och vattenmyndigheten har ändrat förutsättningarna för LOVA. Projekt kan därför sträcka sig över flera år. I normalfallet är slutredovisningsdag sista vardagen i oktober det aktuella året.

Tänk på att det bara är kommuner och ideella sammanslutningar som kan söka. Stödet täcker maximalt hälften av åtgärdskostnaden och därför krävs även annan finansiering. LOVA-bidrag kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att man tydligt redovisar vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag. Men tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Den underskrivna ansökningsblanketten kan du skanna in och skicka digitalt till skane@lansstyrelsen.se alternativt skicka per post till Länsstyrelsen Skåne, 205 15  MALMÖ. I båda fall ska du även sända blanketten tillsammans med alla bilagor i digital form till skane@lansstyrelsen.se.

Pågående projekt

Under 2016 har Länsstyrelsen betalt ut drygt 9 miljoner kronor til 16 projekt. Ytterligare maximalt cirka 2,5 miljoner kronor kommer att betalas ut under hösten till de 15 projekt som slutrapporterar i oktober 2016.

Här kan du se vilka projekt som fått stöd i år.