LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Syftet med LOVA-bidraget är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen till havet.

Östersjön

Åtgärder som LOVA-bidrag kan sökas för

LOVA-bidrag får ges till vattenvårdsprojekt som avser:

  1. framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet,
  2. åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön, eller
  3. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

LOVA-förordningen har den 1 oktober 2014 ändrats så att LOVA-medel inte längre kan beviljas till mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar.  

Ansökan

Ansökan (och slutredovisning) görs till Länsstyrelsen på blanketter som ligger på HAVs hemsida

Sista ansökansdag inför 2016 är den 16 november 2015. Vi räknar med ca 10 miljoner kronor till LOVA-projekt under 2016. 

Sök inte för projekt som pågår längre än två år (=1 ½), eftersom Länsstyrelsen har svårt att lova bort medel över en längre tidsperiod än så. Om det behövs kan man i stället söka först för en planeringsfas och ett senare år för en verkställighetsfas. Försök dock ge en uppfattning om helheten från början. Då kan t ex miljödom avvaktas i lugn och ro innan man söker för själva arbetena.  

Tänk på att det bara är kommuner och ideella sammanslutningar som kan söka. Stödet täcker maximalt hälften av åtgärdskostnaden och därför krävs även annan finansiering. LOVA-bidrag kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att man tydligt redovisar vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag. Men tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Den underskrivna ansökningsblanketten skickas in till Länsstyrelsen Skåne, 205 15  MALMÖ. Blanketten ska även tillsammans med alla bilagor sändas i digital form till skane@lansstyrelsen.se.

Pågående projekt

Under 2014 har Länsstyrelsen betalat ut ca 10 Mkr till 25 projekt och ytterligare cirka 3 Mkr är ”bortlovade” inför 2015. Den 31 mars 2015 har Länsstyrelsen beviljat 9,6 Mkr LOVA-stöd till 12 olika projekt. Vilka projekt som har fått bidrag i år kan du se här.