Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner och föreningar att genomföra naturvårdsprojekt med upp till 50 procent i statligt bidrag. Med LONA-medel kan man göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.
 
 
 

30 nya projekt får bidrag 2018

Ängelholms kommun ska bekämpa jättelokan, Marint kunskapscenter i Malmö ska visa livet under ytan med hjälp av undervattensdrönare och i Östra Göinge ska man utveckla friluftslivet för kanotister, cyklister, ryttare och vandrare. Det är bara några exempel av de totalt 30 projekt som fått LONA-bidrag i årets ansökningsomgång när Länsstyrelsen Skåne beviljat nästan 6,2 miljoner. Se alla besluten här

Ny våtmarkssatsning inom LONA

I regeringens budget för 2018 ingår en våtmarkssatsning på 200 miljoner kronor. Delar av denna satsning kommer fördelas genom LONA-bidrag. Därför kommer det bli två extra ansökningsomgångar i LONA, den första med sista ansökningsdatum den 10 april 2018.

Läs mer om våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets hemsida                       

Även föreningar och enskilda personer kan driva LONA-projekt

Projekt kan drivas av kommunen, föreningar och/eller enskilda personer men kommunen är alltid den som formellt står för ansökan gentemot Länsstyrelsen. Om du har idéer för ett projekt, kontakta din kommun.

Vad man kan söka för

Bidrag kan ges till både fysiska åtgärder och till arbetstid.

Åtgärderna i ett LONAprojekt ska kunna rymmas i en eller flera av följande kategorier:

  • Kunskapsuppbyggnad- t.ex inventeringar.
  • Framtagande av underlag -t.ex kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
  • Processen kring arbetet med områdesskydd, t.ex kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning - skötsel av natur och/eller åtgärder för att främja friluftslivet  t.ex spänger, stigar eller fågeltorn.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
  • Information, t.ex naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer. 
  • (NY) Restaurering och anläggande av våtmarker - t.ex igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken

  • (NY) Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker

Om det finns fler ansökningar än det finns medel har Länsstyrelsen Skåne en policy för vilka projekt vi prioriterar.

Skånes prioriteringspolicy för ansökningar (gäller vanliga LONA)

Mer information om ansökan och redovisning hittar du här

 

 Konferenser

"LONA för nybörjare" 11 okt

Här finns dokumentationen från träffen:
 
 


Bäcken i byn

Rikare rikkärr och kommunala ansvarsarter

"Kommunal reservatsbildning och tillgänglighet" 24 okt
Välkomna att ta del av erfaren-heter från andra kommuner om hur de arbetat för att inrätta kommunala naturreservat och hur man på andra sätt kan göra naturen tillgänglig för dem som behöver den mest. Mer info och anmälan

 Content Editor