Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner och föreningar att genomföra naturvårdsprojekt med upp till 50 procent i statligt bidrag. Med LONA-medel kan man göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.
 
 
 

Nästan alla kommuner har jobbat med LONA

32 av Skånes 33 kommuner har haft ett eller flera LONAprojekt sedan starten och många kommuner har idag flera rullande projekt. LONAmedlen har bland annat bidragit till att nyskapa våtmarker, till leder och rastplatser, till inventeringar, till naturpedagogik och till att bilda kommunala naturreservat. 

Läs mer om de senaste årens genomförda projekt i Skåne.

Vad man kan söka för

Bidrag kan ges till både fysiska åtgärder och till arbetstid.

Åtgärderna i ett LONAprojekt ska kunna rymmas i en eller flera av följande kategorier:

  • Kunskapsuppbyggnad- t.ex inventeringar.
  • Framtagande av underlag -t.ex kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
  • Processen kring arbetet med områdesskydd, t.ex kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning - skötsel av natur och/eller åtgärder för att främja friluftslivet  t.ex spänger, stigar eller fågeltorn.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
  • Information, t.ex naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer. 

Om det finns fler ansökningar än det finns medel har Länsstyrelsen Skåne en policy för vilka projekt vi prioriterar.

Skånes prioriteringspolicy för ansökningar

Mer information om ansökan och redovisning hittar du här

Även föreningar och enskilda personer kan driva LONA-projekt

Projekt kan drivas av kommunen, föreningar och/eller enskilda personer men kommunen är alltid den som formellt står för ansökan gentemot Länsstyrelsen. Om du har idéer för ett projekt, kontakta din kommun.

 

 Konferenser

"LONA för nybörjare" 11 okt
Har du som kommun eller förening en projektidé inom naturvård eller friluftsliv? Eller är du bara intresserad av att höra hur det funkar att arbeta med LONA-projekt? Välkommen på vårt halvdagsseminarium så berättar vi mer! Mer info och anmälan

"Kommunal reservatsbildning och tillgänglighet" 24 okt
Välkomna att ta del av erfaren-heter från andra kommuner om hur de arbetat för att inrätta kommunala naturreservat och hur man på andra sätt kan göra naturen tillgänglig för dem som behöver den mest. Mer info och anmälan

 Content Editor