Projektstöd

Syftet med projektstöden är att stärka hållbar regional samhällsutveckling och Skånes konkurrenskraft.

Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Utöver det ovan nämnda projektstödet från de så kallade 1:1 medlen, kan det vara värdefullt att kolla upp  investeringsmöjligheterna inom landsbygdsprogrammet och de olika stöden som kan beviljas till naturvård, miljö- och klimatinvesteringar:

Aktuell information om landsbygdsprogrammet

Andra stöd:

  
  
Description
  
  
  
  
Landsbygds- programmet/skane/PublishingImages/arbete.png
Investeringsmöjligheter inom landsbygd- sprogrammet 2014-2020
LandsbygdsprogrammetIn page navigation
Klimatklivet/skane/PublishingImages/arbete.png
Stöd för lokala klimatinvesteringar.
KlimatklivetIn page navigation
LOVA/skane/PublishingImages/arbete.png
Stöd till lokala vattenvårdsprojekt
LOVAIn page navigation
LONA/skane/PublishingImages/arbete.png
Lokala naturvårdssatsningen: Bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsupp- byggnad.
LONAIn page navigation
Kulturmiljöbidrag/skane/PublishingImages/arbete.png
Årligt bidrag till skötsel av fornminnen och kulturlandskap.
KulturmiljöbidragIn page navigation

Bidrag till naturvårdsåtgärder

Det finns flera vägar att gå för att få ekonomisk ersättning till naturvårdande insatser. Här presenteras en överblick över utbudet.

Bidrag som administreras av Länsstyrelsen eller annan myndighet

  • Landsbygdsprogrammet (LBP): LBP rymmer en mängd olika ersättningar för verksamheter på landsbygden. För naturvårdsinsatser – titta särskilt på ”Miljöersättningar”, ”Utvald miljö” och ”Kompetensutveckling”. Kan sökas av privatpersoner, företag och organisationer.
  • Fiskevårdsbidrag – Årliga medel från Fiskeriverket som man ansöker om till Länsstyrelsen.
  • Vattenavgiftsmedel – Pengar som är kopplade till vissa områden. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.
  • Europeiska fiskefonden – Stöd till åtgärder som gynnar fiskbestånden i havet. Ansökan görs till Länsstyrelsen.
  • Bidrag till kulturmiljöer – Årligt bidrag till skötsel av fornminnen och kulturlandskap. Ansöks om till Länsstyrelsen. Kan sökas av alla fastighetsägare utom statliga.
  • NOKÅS - Natur Och Kulturmiljö Åtgärder i Skogen. Stöd till nytta för skogens biologiska och kulturhistoriska värden. Administreras av Skogsstyrelsen.
  • LIFE+ är EU:s miljöprogram som särskilt riktar sig till stora naturvårdsprojekt som är nytänkande, visar på goda exempel eller handlar om miljöövervakning.
  • LOVA - bidrag för havsmiljön. Nytt bidrag till åtgärder som minskar övergödningen i havet.
  • LONA – Lokala naturvårdssatsningen: Bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad. 
  • Klimatklivet - Stöd för lokala klimatinvesteringar: Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå.

Andra bidrag