LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Syftet med LOVA-bidraget är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen till havet.
Östersjön

Åtgärder som LOVA-bidrag kan sökas för

LOVA-bidrag får ges till vattenvårdsprojekt som avser:

  1. framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet,
  2. åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön, eller
  3. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

LOVA-förordningen har den 1 oktober 2014 ändrats så att LOVA-medel inte längre kan beviljas till mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar.  

Ansökan om LOVA-bidrag

Ansökan (och slutredovisning) görs till Länsstyrelsen på blanketter som ligger på HAVs hemsida

I år har Länsstyrelsen fördelat cirka 11 miljoner kronor till 14 nya projekt. Det finns signaler på att anslaget kommer att utökas till det dubbla under 2018. Sista ansökningsdag inför 2018 var den 1 december 2017. 

Havs- och vattenmyndigheten har ändrat förutsättningarna för LOVA. Projekt kan därför sträcka sig över flera år. I normalfallet är slutredovisningsdag sista vardagen i oktober det aktuella året.

Tänk på att det bara är kommuner och ideella sammanslutningar som kan söka. Stödet täcker maximalt hälften av åtgärdskostnaden och därför krävs även annan finansiering. LOVA-bidrag kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att man tydligt redovisar vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag. Men tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Den underskrivna ansökningsblanketten kan du skanna in och skicka digitalt tillsammans med bilagorna till skane@lansstyrelsen.se. Blanketten ska även skickas i Excel-format.

Projektkatalog med alla LOVA-projekt

Havs- och vattenmyndigeten har tagit fram en projektkatalog med avslutade och pågående projekt som utförs i hela landet. Vi lägger löpande in alla våra LOVA-projekt i denna projektkatalog. Gå gärna in och låt dig inspireras! https://projektkatalog.havochvatten.se/