Näringslivsutveckling

I Skåne är det Region Skåne som leder och samordnar det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsen deltar i arbetet och samordnar de statliga myndigheternas insatser. Länsstyrelsen ansvarar för programmen kring landsbygdsutveckling, kulturmiljö samt miljö, klimat och energi.

Länsstyrelsen Skånes tillväxtgrupp arbetar med:   Tillväxtfrågor; Projektutveckling; EU, nordisk-och gränsregional samverkan.   

Länsstyrelsen Skånes tillväxtarbete tar avstamp i Europa 2020 strategin om smart och hållbar tillväxt åt alla samt den regionala utvecklingsstrategin ”Det Öppna Skåne 2030”. Genom omvärldsbevakning och nätverksbyggande tar vi fram  beslutsunderlag samt utvecklar projekt i samarbete med regionala, nationella och internationella partners.  

Vi samordnar även arbetet vid Øresunddirekt; en dansk-svensk informationstjänst som förmedlar offentlig information till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen, främjar den gemensamma arbetsmarknaden och arbetar med gränshinderfrågor på en regional och nordisk nivå.