Konkurrens

En effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor är till nytta för konsumenterna. Med beaktande av fastställda nationella mål ska länsstyrelserna och Konkurrensverket verka för en effektiv konkurrens både i privat och offentlig sektor. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt småföretagens situation och de svaga konsumenternas villkor.

Länsstyrelsens främsta uppgifter inom konkurrensområdet är att:

Själv eller tillsammans med andra länsstyrelser samverka med Konkurrensverket för att bidra till att lösa konkurrensproblem på olika marknader. Uppmärksamma behov av regeländringar och föreslå åtgärder som ökar de små och medelstora företagens möjligheter till etablering och utveckling. Utföra uppdrag enligt regleringsbrevet. Belysa konsekvenserna av harmoniseringsarbetet i Öresundsregionen ur ett konkurrensperspektiv.

Tipsa oss om karteller

Misstänker du att anbudsgivare kommit överens om att sätta konkurrensen ur spel?

I så fall ska du kontakta länsstyrelsen eller Konkurrensverket. Konkurrensverket har tagit fram en broschyr och en checklista över saker som du ska vara uppmärksam på. 

Om karteller hos konkurrensverket. 

Checklistan om anbudskarteller.