Vattenbruk Fiskodling

Vattenbruket i Skåne är mångfacetterat. Här odlas regnbågslax, öring, röding, ål, flodkräfta, signalkräfta och en rad olika fiskarter för akvariebruk.
Kräftdamm

 

Stora kassodlingar saknas i Skåne då kusten i huvudsak saknar skärgård och insjöarna ej klarar den näringsbelastning dessa odlingar innebär. Inriktningen är istället mindre landbaserade odlingar av främst regnbågslax och kräftor. Skåne finns även Sveriges största ålodling.

I Skåne finns förutsättningar för småskaliga odlingar i insjöar och vattendrag samt kräftodlingar. Den snabba utvecklingen inom fiskodlingen kan dock innebära att närsaltsbelastningen från odlingarna blir så låg att större fiskodling i sjöar och åar kan accepteras. Större landbaserade odlingar med rening och viss recirkulation av vattnet är idag den dominerande odlingsformen i länet och förutsättningarna för att erhålla tillstånd till nya odlingar enligt denna modell är goda.

 

 

Jordbruksverket har huvudansvaret för svenskt vattenbruk

Efter Fiskeriverkets upphörande den 1 juli 2011 tog Jordbruksverket över huvudansvaret för svenskt vattenbruk.

En samlad information om vattenbruket i Sverige finns på Jordbruksverkets sida www.svensktvattenbruk.se