Yrkesfiske 

bild på en fiskebåt

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd och en långsiktig och hållbar fiskerinäring.


Fiskebestämmelser

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske som anger var, när och hur man får fiska. Reglerna är omfattande och förändras kontinuerligt, och finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.


Fiskerinäring

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Det innefattar allt från att se till att fiskeripolitiken får genomslag i länet till att ta initiativ för att utveckla näringen och informera regeringen om näringens problem och möjligheter i länet. Fiskerinäringen består av yrkesfisket och beredningsindustrin, vattenbruket samt fisketurismen.


Yrkesfiske

Länsstyrelsen yttrar sig när Havs- och vattenmyndigheten beviljar yrkesfiskelicenser och tillstånd för olika typer av fisken. För fiske på allmänt vatten i havet och de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön krävs yrkesfiskelicens och tillstånd för fasta redskap. Vi ger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsindustrin, utbildningar och utvecklingsprojekt med mera. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen, och vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.


Vattenbruk

Fiskerilagstiftningen anger villkoren för att få etablera fisk-, kräft- och musselodlingar, och det är länsstyrelsen som ger tillståndet. Vi behandlar även ansökningar om de EU-stöd som finns för att etablera vattenbruk och kan dessutom ge de sökande råd om lokalisering och tillstånd vid en etablering.Fisketurism

Fisketurism är en relativ ung näringsgren inom fisket och utvecklingen har kommit olika långt i olika delar av Sverige. På fisketurismområdet arbetar vi i nära samverkan med kommunerna och de lokala fiskevårdsorganisationerna, bland annat genom att utforma fiskereglerna på ett lämpligt sätt. Vi kan också ge råd och ekonomiskt stöd till dem som vill utveckla, etablera och marknadsföra turistfiskeföretag. Det senare sker i stor utsträckning med hjälp av bidrag till landsbygdsutveckling.


Sälskador

Länsstyrelsen beviljar bidrag till licensierade yrkesfiskare så att de kan sälsäkra sina fiskeredskap. Yrkesfiskare kan också få ersättning för de skador som sälar orsakar på deras redskap och fångst.

Kontakta oss

Johan Wagnström
Fiskeridirektör
Fiske- och vattenvårdsenheten
Johan punkt Wagnstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Johan punkt Wagnstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241685
Lars Mohlin
Fiske- och vattenvårdsenheten
Lars punkt Mohlin snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars punkt Mohlin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241495
Kerstin Söderlind
Fiske- och vattenvårdsenheten
Kerstin punkt Soderlind snabela lansstyrelsen punkt se¤Kerstin punkt Soderlind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241667