Torskfisket i Öresund och Östersjön

Särskilda bestämmelser med syfte att begränsa fisket efter torsk i Östersjön inklusive Öresund
Vakare på fiskebåt

Med anledning av den av EU antagna s k torskåterhämtningplanen för Östersjön har fr o m 1 januari  2008 införts särskilda bestämmelser med syfte att begränsa fisket efter torsk i Östersjön. Med Östersjön avses i detta sammanhang även Öresund. Bestämmelser rörande torskfiske finns i Rådets förordningar (EG) nr 1098/2007 och (EG) nr 1226/2009, Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område samt i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Målet för planen är att Östersjöns torskbestånd ska kunna nyttjas under hållbara ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden.
Föreskrifterna enligt återhämtningsplanen är inte utformade som ett förbud att fiska efter torsk utan restriktionerna gäller användningen av vissa typer av redskap som normalt sett är riktade mot torsk.

Denna information avser att klargöra vad bestämmelserna innebär för yrkesmässigt torskfiske och för fritidsfiske efter torsk. Informationen riktar sig i första hand till fritidsfiskare och annan allmänhet med intresse av torskfiske. Samtliga föreskrifter rörande yrkesfisket efter torsk har därför inte tagits med.
 
Yrkesmässigt fiske med fartyg med en längd av 8 meter eller längre
 
Bestämmelserna enligt återhämtningsplanen omfattar endast yrkesmässigt fiske med vissa  fartyg

Den aktuella EG-förordningen gäller, med undantag för bestämmelserna rörande fiskeförbud i torskens lekområden (se nedan), endast för gemenskapens fiskefartyg med en totallängd på minst 8 meter som bedriver fiske i Östersjön. Det är det yrkesmässiga fisket som regleras, övriga fiskande omfattas inte av de ovannämnda bestämmelserna.
Vid fiske efter torsk med fartyg som är 8 meter eller längre krävs särskilt tillstånd från Fiskeriverket.

Bestämmelserna omfattar fiske med vissa fiskeredskap

För de fartyg som berörs av bestämmelserna gäller under vissa perioder förbud att fiska med trål, snurrevad eller liknande redskap med en maskstorlek på 90 mm eller mer, med bottensatt nät, insnärjningsnät och grimgarn med en maskstorlek på 90 mm eller mer, med bottensatta linor (långrev) med undantag av drivlinor, med handlinor och med pilk.

För de fartyg som berörs av bestämmelserna gäller under vissa perioder förbud att fiska med trål, snurrevad eller liknande redskap med en maskstorlek på 90 mm eller mer, med bottensatt nät, insnärjningsnät och grimgarn med en maskstorlek på 90 mm eller mer, med bottensatta linor (långrev) med undantag av drivlinor, med handlinor och med pilk.

Förbudsperioder

Förbud att fiska med de ovannämnda redskapen gäller mellan den 1 april och den 30 april i delområdena 22 – 24, det sk västra området (bl a i Öresund och utanför Skånes sydkust) och mellan den 1 juli och den 31 augusti i delområdena 25 - 28 , det s k östra området (bl a utanför Skånes ostkust upp till Stockholms skärgård). Vid fiske med drivlinor får ingen torsk behållas ombord.
 
Högsta antal tillåtna fiskedagar

Under övrig tid gäller också vissa restriktioner. I syfte att ytterligare begränsa torskfisket har införts ett högsta antal fiskedagar per kalenderår som de fartyg som omfattas av redskapsbegränsningarna får fiska med de reglerade redskapen. Under år 2010 får i det västra området varje fartyg fiska med de reglerade redskapen högst 181 dagar och i det östra området högst 160 dagar. Fartyg som fiskar i båda områdena får högst fiska med de reglerade redskapen under 181 dagar under året varav högst 160 dagar i det östra området

Särskilda förbudsområden

Inom tre lekområden för torsk, Bornholmsdjupet, Gdanskdjupet och Gotlandsdjupet är allt fiske, med undantag av fiske med drivgarn (som dock är förbjudet enligt andra bestämmelser), förankrade redskap och grimgarn med en maskstorlek på minst 157 mm samt drivlinor förbjudet under tiden fr o m 1 maj t o m 31 oktober. Inga andra redskap än de tillåtna får finnas ombord och vid fiske med de tillåtna redskapen får ingen eventuell fångst av torsk behållas ombord. Som ovan påpekats omfattar detta förbud även fiskefartyg under 8 meters längd.

Årskvot och veckoransoner

Den svenska torskkvoten i Östersjön uppgår år 2010 till 14 685 ton varav 2 753 ton i det västra området och 11 932 ton i det östra området. 55 % av kvoten i det västra beståndet och 35 % av kvoten i det östra beståndet har av Fiskeriverket reserverats för fartyg som fiskar med andra redskap än trål.
För att sprida fisket över året och möjliggöra en kontinuerlig tillförsel av torsk till fiskberedningsindustrin är kvoten uppdelad på veckoransoner. Varje fiskefartyg, även de som inte behöver torskfisketillstånd, får högst fiska en viss mängd torsk per kalendervecka. De större fartygen tilldelas en större ranson än de mindre. Den tilldelade veckoransonen varierar under året och kan ökas eller minskas beroende på hur stor andel av torskkvoten som är uppfiskad.

 

 

Torskfiskare i Öresund

Övriga bestämmelser som berör torskfisket

Redogörelsen ovan har avsett att klargöra vad reglerna med grund i återhämtningsplanen för torsken i Östersjön innebär för det yrkesmässiga fisket och för fritidsfiske efter torsk. Det finns dock sedan tidigare även andra regler som direkt eller indirekt berör torskfisket.

Minimimåttet för torsk i Östersjön är 38 cm. Måttet avser avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets . Minimimåttet gäller även vid fiske med handredskap såsom t ex spö och pilk.

Vid fiske efter torsk i Östersjön får inte användas förankrade nät med mindre maskor än 110 mm diagonallängd.

Fiske med drivgarn är förbjudet i Östersjön dock är förankrade flytgarn, sk svajgarn  tillåtna.

Fritidsfiskare får endast använda nät, långrev, ryssja, bur, handredskap och håv. Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. En långrev får vara försedd med högst 100 krokar. Nätens sammanlagda längd får inte överstiga 180 meter. Vid fiske med ryssja där nätmaskorna i fiskhuset understiger 60 millimeter, ska ryssjan vara försedd med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade på vardera sidan av varje fiskhus.

 

Nya bestämmelser för nätfiske på grundområden gäller fr o m 1 januari 2013
Bestämmelserna gäller fiske med nät inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. Inom området gränsen mot Norge till Kullens fyr är nätfiske förbjudet under tiden 1 oktober till och med 30 april. Minsta maskstorlek är 120 mm.

Inom området Kullens fyr till gränsen mot Blekinge är nätfiske förbudet under tiden 15 september till och med 30 april. Näten får inte ha mindre maskstorlek än 130 mm.

Under den tid som fiske med nät är tillåtet får näten endast stå ute från klockan 16.00 till 10.00 och maximalt 180 meter nät får användas.  

 

Karta över delområden

Stor torsk i Öresund