Bevakningsföretag

Foto på ett staket med en bevakningsföretagsskylt, Foto: Michael Hedlund

Ett bevakningsföretag kan bland annat bevaka fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person.  

Bevakningsföretag - e-tjänst

> Gör din anmälan eller ansökan via vår e-tjänst

 

Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har till huvudsakligt syfte att ta till vara samhällets intresse av insyn i och kontroll över bevaknings-verksamheten. Länsstyrelsen utövar även tillsyn över företagen och personalen. Sådan tillsyn sker genom inspektioner och prövning av personalens laglydnad.

Auktorisation av bevakningsföretag

För att få bedriva bevakningsverksamhet för annans räkning krävs tillstånd (auktorisation). Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen. Ett krav för att få auktorisation beviljad är att bevakningsverksamheten ska kunna antas komma att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och enligt god sed i branschen. Vid prövningen fästs särskilda krav på laglydnad och lämplighet i övrigt.

Godkännande av verksamma i bevakningsföretag

Alla verksamma i auktoriserade bevakningsföretag ska vara godkända av länsstyrelsen med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i sådant företag. All personal ska vara godkänd av länsstyrelsen innan de påbörjar anställning i bevak-ningsföretaget. Vid godkännandeprövningen ställs högre krav på laglydnad och lämplighet vad avser väktare, föreståndare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och personal som har ett avgörande inflytande på företagets verksamhet än på annan personal. Ett godkännande för anställning i auktoriserat bevakningsföretag kan återkallas av länsstyrelsen när förutsättningarna för ett godkännande ej längre föreligger.

Länsstyrelsens tillsyn av bevakningsföretag

Länsstyrelsen utövar tillsyn över auktoriserade bevakningsföretag. Vid tillsynen kontrolleras huruvida bevakningsföretaget fortfarande uppfyller villkoren för auktorisation.

Skyddsvakt

För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas. Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt. Den som utses till skyddsvakt ska vara godkänd av länsstyrelsen i det län där personen är bosatt. Den kan bli skyddsvakt, som efter prövning är godkänd med hänsyn till laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämpligheten i övrigt för uppgiften som skyddsvakt. Ett godkännande som skyddsvakt ska gälla för en bestämd tid, längst fem år, och ska avse anställning eller uppdrag hos viss arbets- eller uppdragsgivare eller tjänstgöring vid vissa skyddsobjekt.

 

 

 Skåne ansvarar för flera län

Länsstyrelsen Skåne hanterar ärenden om bevakningsföretag för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.