Bevakningsföretag 

Foto på ett staket med en bevakningsföretagsskylt, Foto: Michael Hedlund

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av länsstyrelsen.


Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd. Om någon annan länsstyrelse begär det kan vi även kontrollera företag med säte i ett annat län.

Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har till huvudsakligt syfte att ta till vara samhällets intresse av insyn i och kontroll över bevakningsverksam-heten. Länsstyrelsen utövar även tillsyn över företagen och personalen. Sådan tillsyn sker genom inspektioner och prövning av personalens laglydnad.

Auktorisation av bevakningsföretag
För att få bedriva bevakningsverksamhet för annans räkning krävs tillstånd (auktorisation). Frågor om auktorisation prövas av Länsstyrelsen. Ett krav för att få auktorisation beviljad är att bevakningsverksamheten ska kunna antas komma att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och enligt god sed i branschen. Vid prövningen fästs särskilda krav på laglydnad och lämplighet i övrigt.

Godkännande av verksamma i bevakningsföretag
Alla verksamma i auktoriserade bevakningsföretag ska vara godkända av Länsstyrelsen med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i sådant företag. Vid godkännandepröv-ningen ställs högre krav på laglydnad och lämplighet vad avser väktare, föreståndare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och personal som har ett avgörande inflytande på företagets verksamhet än på annan personal. Ett godkännande för anställning i auktoriserat bevakningsföretag kan återkallas av Länsstyrelsen godkännande när förutsättningarna för ett godkännande ej längre föreligger.

Länsstyrelsens tillsyn av bevakningsföretag
Länsstyrelsen utövar tillsyn över auktoriserade bevakningsföretag. Vid tillsynen kontrolleras huruvida bevakningsföretaget fortfarande uppfyller villkoren för auktorisation.

 

 

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000