Vårt arbete med miljöfarliga verksamheter

En del verksamheter med miljöpåverkan måste ha tillstånd från eller anmälas till Länsstyrelsen Skåne. Tillsynen över miljöfarlig verksamheter är delad mellan Länsstyrelsen och de kommunala nämnderna. Vi utreder även tidigare generationers föroreningar i mark och vatten samt arbetar med att åtgärda förorenade områden.

Gå till ansökningar, tillstånd och regler för miljöfarliga verksamheter

Vem är tillsynsmyndighet?

Enligt miljöbalken är Länsstyrelsen Skåne ansvarig för tillsynen av många större anläggningar som bedriver miljöfarlig verksamhet av sådan typ som kräver tillstånd enligt miljöbalken. En sådan anläggning kan t.ex. vara en fabrik, en deponi, en täkt eller ett jordbruk med många djur. Länsstyrelsen Skåne har också möjlighet att, på begäran av en kommun, delegera tillsynsansvaret till den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. För mindre anläggningar är det den kommunala nämnd med ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor som vanligtvis är tillsynsmyndighet.

Vart vänder jag mig?

I dokumenten nedan finns listat vilka tillståndspliktiga verksamheter Länsstyrelsen Skåne har tillsyn över. Saknas den verksamhet du är intresserad av på listan så ska du vända dig till din kommun, kontaktuppgifter finns i listan. 

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

Tillståndspliktiga täkter

Hälsoskydd

Länsstyrelsen Skåne har en tillsynsvägledande roll i hälsoskyddsfrågor. 

Mer information om exempelvis buller från industrier hittar du på sidorna om Hälsoskydd.

Förorenade områden

Förorenade områden är ett av Länsstyrelsen Skånes ansvarsområden. Länsstyrelsen Skåne utför inventeringar samt driver projekt vidare via tillsyn eller med hjälp av statliga medel.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med förorenade områden.