Seveso 

Sevesolagstiftningen har som syfte att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljön. Lagstiftningen gäller för verksamheter där farliga ämnen förekommer i mängder som överstiger de mängder som anges i förordningen.

Seveso II direktivet och konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor har inarbetats i svensk lagstiftning genom lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor med tillhörande förordning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter som innehåller ytterligare regler. 

För information, lagstiftning och vägledning för olika aktörer hänvisas till www.seveso.se , som är en myndighetsgemensam samlingsplats för information om Sevesolagstiftningen i Sverige.

Här kan du se fördelningen av det operativa tillsynsansvaret

 

Cisternområde

Kontakta oss

Sara Edlund.Fredholm
Miljötillsynsenheten
Sara punkt Edlund punkt Fredholm snabela lansstyrelsen punkt se¤Sara punkt Edlund punkt Fredholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241296