Biogas - Söka tillstånd

För att anlägga en biogasanläggning krävs ofta, beroende på storlek, en rad olika tillstånd.

Här finns en sammanfattning av vilken lagstiftning som gäller och vilka myndigheter som är berörda (kapitel 8 s. 60-69).

Om biogasanläggningen klassificeras som en tillståndspliktig miljöfarlig B-verksamhet enligt miljöbalken är det Länsstyrelsen som prövar tillstånd. Prövning av verksamheter enligt miljöbalken innebär att verksamhetens miljöpåverkan vägs mot olika enskilda och allmänna intressen. Vid prövningen sker en bedömning om tillstånd kan lämnas för verksamheten samt vilka villkor som ska gälla för denna.

Vad definierar en tillståndspliktig biogasanläggning?

Anläggning för framställning av mer än 150 000 m3 gasformiga bränslen per år.

Anläggning för biologisk behandling av avfall där den tillförda mängden avfall är större än 500 ton.

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 men högst 300 MW.

För en fullständig definition av vad som klassas som en B-verksamhet, se Miljöprövningsförordningen SFS 2013:251