Avfall

Avfall definieras, enligt miljöbalken (1998:808), som varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.

Enligt avfallshierakin i ramdirektivet om avfall (2008/98/EG) ska förebyggandet av uppkomsten av avfall ha högsta prioritet. Därefter ska ett avfall, efter det att dess mängd och farlighet minskats, i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas (till exempel materialåtervinning eller kompostering) eller energiåtervinnas (via förbränning eller biogas) och i tredje hand deponeras.

Avfallsområdet regleras av en omfattande lagstiftning. Svensk avfallslagstiftning regleras utifrån 15 kapitlet i miljöbalken och EU:s ramdirektiv om avfall har implementerats i svensk lagstiftning bland annat genom avfallsförordningen (2011:927).

Olika slag av avfall

I avfallsförordningen redogörs för befintliga avfallskategorier. Det kan till exempel vara material som spillts ut, restprodukter från industriprocesser eller ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda. Bilaga 4 till avfallsförordningen är en förteckning över avfall som hör till avfallskategorierna med tillhörande avfallskod. Avfallskoden är en sexsiffrig kod som svarar mot en fullständig definition av avfallet.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen betecknas med en asterisk (*). Farligt avfall har någon eller några av de egenskaper som återfinns i bilaga 1 till avfallsförordningen.

Mer om klassning av farligt avfall finns på Naturvårdsverkets hemsida

Läs mer

Här kan du få mer information om olika begrepp och definitioner inom avfallsområdet.