Anmäl driftstörning

Om det inträffat en driftstörning vid din tillståndspliktiga verksamhet ska du snarast anmäla detta till din tillsynsmyndighet. Här får du information om hur du ska göra för att anmäla driftstörningen till oss.

Hur ska anmälan göras?

Ta i första hand kontakt med din ordinarie handläggare och anmäl sedan driftstörningen med hjälp av tjänsten nedan. Om inte ordinarie handläggare för verksamheten kan nås ska ett meddelande lämnas till miljöavdelningen via telefon 010-224 10 00 (växel). Är det en allvarlig störning ska även SOS-alarm larmas på telefonnummer 112.

Anmäl driftstörning - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för anmälan av driftstörning 

Anmäl direkt

Även om störningen inträffar efter kontorstid ska anmälan om driftstörning göras omgående.

En slutlig rapportering ska därefter göras så snart det bedöms möjligt sett till inträffad incident. Denna ska innehålla en mera detaljerad beskrivning av händelseförloppet, vilka åtgärder ni vidtagit för att begränsa omfattningen av driftsliknande incidenter samt annat som kan vara av intresse för tillsynsmyndigheten att känna till i ärendet.

Då ska en anmälan göras

Exempel på driftstörning som omgående ska anmälas till tillsynsmyndigheten:

 • Överskridande av gränsvärde eller begränsningsvärde.
 • Större störningar i processen som innebär överskridande av riktvärde.
 • Okontrollerat eller för anläggningen onormala utsläpp till recipient (luft, mark eller vatten), dag- eller spillvatten (t ex reningsutrustningen ur funktion, oljeutsläpp, utsläpp från köldmedieanläggning, olyckshändelse, tankhaveri eller liknande).
 • Brand och kraftig rökutveckling.
 • Onormalt buller (t ex trasiga lager).
 • Kontrollerat, planerat överutsläpp (t ex utsläpp av avloppsvatten vid underhållsarbete, byte av katalysatormassa, jonbyte eller liknande, service av mätutrustning, larm etc.).
 • Olyckshändelser som kan påverka omgivningen genom utsläpp eller som kan väcka omgivningens uppmärksamhet.

För att underlätta Länsstyrelsens information till allmänheten bör ni även anmäla för omgivningen synliga onormala utsläpp som inte behöver leda till miljöpåverkan.

Hur snabbt ska anmälan göras?

Enligt Naturvårdsverkets råd (NFS 2001:2) om egenkontroll ska begreppet ”omgående” tolkas så att ett meddelande ska ske muntligt, via e-post eller via fax. Vad som är omgående kan bedömas olika beroende på om tillsynsmyndigheten och ni i förväg gjort upp om rutiner för hur myndigheten ska informeras vid haverier som kan inträffa såväl under som efter kontorstid.

Anmälan om driftstörning ska göras redan vid misstanke om att störningen kan medföra en risk för människors hälsa och miljö. Ni ska inte avvakta med anmälan till dess att ni vet om störningen orsakat en skada eller inte.

En av orsakerna till att tillsynsmyndigheten ska underrättas omedelbart är att myndigheten ska känna till vad som hänt om allmänheten eller media hör av sig samt om det kan uppstå störningar i avloppsreningsverk eller i recipient nedströms anläggningen.

OBS! Enskilda verksamheter kan i sitt tillstånd ha villkor som föreskriver att driften ska avbrytas vid större driftstörningar i process- eller reningsutrustning samt att tillsynsmyndigheten omedelbart ska underrättas vid driftstörning.

Skyldighet att anmäla en driftstörning

I 6 § Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll står att ”Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta”.

Om inte tillsynmyndigheten omgående underrättas är detta straffbart enligt 29 kap. 5 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Riskbedömning

När en driftstörning inträffat bör alltid verksamhetens riskbedömning ses över för att undersöka vilka eventuella förändringar som behöver genomföras. Exempel på det senare kan vara att ta reda på:

 • om användningen av en viss kemisk produkt ger olägenheter som inte förutsågs när den började användas
 • om den normala driften eller skötseln av en verksamhet påverkar människors hälsa eller miljön på ett sätt som inte var avsett
 • om det kan uppstå nya olägenheter av utsläpp eller buller från verksamheten
 • om olägenheter från transporterna till eller från verksamheten med tiden ökar
 • om olägenheter kan uppstå som följd av de normala rutinerna för drift eller skötsel och
 • om bebyggelsen runt omkring verksamheten eller planförhållanden förändrats.

En tillståndspliktig verksamhet ska även rapportera undersökningarna och resultaten från riskbedömningen i den årliga miljörapproten.