Förorenade områden

Förorenade områden är mark, grundvatten eller sediment där halterna skadliga ämnen påtagligt överskrider bakgrundsnivån. Dessa områden finner man huvudsakligen i anslutning till industriell verksamhet.
Tjära vid det f d gasverket i Kristianstad

Man finner idag spår av forna tiders industriella storhetstid både i form av äldre produktionslokaler och som föroreningar i exempelvis mark och grundvatten. Föroreningarna kan till exempel härröra från spill eller större olyckor, läckande tankar och ledningar eller hantering av restprodukter som slagg, kasserade produkter och förbrukade oljor med mera. Bilden ovan är tagen i samband med saneringen av ett gasverk i Kristianstad. Tjära är en biprodukt som uppstod i samband med gastillverkningen.

Varför är kunskapen om förorenade områden viktig?

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden syftar bland annat till att uppfylla det av riksdagen fastställda nationella miljömålet ”Giftfri miljö” som innebär att: ”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden”. De nationella miljömålen har även brutits ner till mål på regional och lokal nivå.

Förorenade områden har fått stor uppmärksamhet på senare år. Det beror bland annat på att äldre industriområden allt oftare tas i anspråk för andra ändamål, till exempel bostäder. För sådana områden blir frågan om föroreningar i marken och de eventuella negativa hälsoeffekter föroreningarna kan medföra extra viktiga. Vid andra förorenade områden kan det vara risk för negativa miljöeffekter i ett närliggande vattendrag vilket är fallet vid till exempel BT Kemi. En annan mycket viktig aspekt är skyddet av vårt grundvatten.
Kunskap om förorenade områden är viktig, inte minst för fastighetsägare och presumtiva fastighetsköpare, eftersom Miljöbalken (som trädde i kraft 1999-01-01) inneburit skärpt lagstiftning för fastighetsägare när det gäller ansvar för sanering av förorenade områden. Många markundersökningar görs därför i samband med fastighetsköp.

Regionalt program

Arbetet med förorenade områden presenteras i ett s.k. regionalt program som beskriver Länsstyrelsens arbete med förorenade områden i länet. Dokumentet beskriver bland annat bakgrunden till arbetet med förorenade områden, hur långt arbetet har kommit, prioriterade förorenade områden samt mål och strategier för arbetet framöver. Aktuellt program finns att ladda ner, se länk till höger.

 

 

Aktuellt

Skönna mosse, f d Multo 
Information om de nedgrävda tunnorna i Skönna mosse i Örkelljunga hittar du här.

EBH-portalen för kommunerna
Nu finns EBH-portalen tillgänglig för kommunerna. På portalen finns bland annat vägledande rättsfall, vägledning gällande anmälan enligt §28, PM från länsstyrelsernas juristsamverkan och vägledning om fysisk planering. Portalen är öppen och det krävs ingen inloggning. Du hittar EBH-portalen på www.ebhportalen.se.

 Frågor och svar om förorenade områden