Anmälningspliktiga vattenverksamheter 

För att det ska vara möjligt att göra en förenklad prövning av vissa mindre vattenverksamheter har det år 2007 införts regler om anmälningsplikt istället för tillståndsplikt.

Med stöd av 11 kap 9 § miljöbalken (1998:808) har regeringen beslutat att det för vissa vattenverksamheter istället för tillstånd ska krävas att verksamheterna anmälts innan de påbörjas. Anmälan ska göras till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Vad ska anmälas?

I förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet listas följande verksamheter som ska anmälas till Länsstyrelsen innan de får påbörjas:

1. Anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar
2. Uppförande av anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter.
3. Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3000 kvadratmeter.
4. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter.
5. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3000 kvadratmeter.
6. Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med medelvattenföring som uppgår till högst en kubikmeter per sekund.
7. Omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst en kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning.
8. Nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.
9. Bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta.
10. Bortledande av högst 1000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggning för detta.
11. Utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10.
12. Ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10.
13. Ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10.

Enligt 11 kap. 15 § miljöbalken är även vissa rensningar anmälningspliktiga till länsstyrelsen.

Anmälan

En verksamhet eller åtgärd får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts till Länsstyrelsen. Anmälan ska göras skriftligt med hjälp av en blankett.

Det är viktigt att utreda hur den planerade åtgärden eller verksamheten påverkar omgivningen. Undersök om anläggningen kan skada några skyddade naturområden (t.ex. naturreservat, djur- och växtskyddsområden, strandskyddsområden etc.), biotoper (t.ex. odlingsrösen, åkerholmar, småvatten etc.), utrotningshotade växt- och djurarter eller fiskeintressen.

I utredningen bör det även framgå om den planerade åtgärden eller verksamheten riskerar att skada några enskilda intressen (avloppsanläggningar, källare, enskilda brunnar, skog, åkermark, dräneringssystem etc.).

Undantag från anmälningsplikten

Möjlighet till undantag från anmälningsplikten finns enligt 11 kap 12 § miljöbalken om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållanden. Det är verksamhetsutövaren som har skyldigheten att visa att undantagsmöjligheten kan användas.

Verksamhetsutövaren har juridiskt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av icke tillståndsgivna vattenverksamheter. Verksamhetsutövaren har alltid rätt att söka tillstånd via Mark- och miljödomstolen.

Avgift för anmälan

Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt avgiftsförordningen (1992:191), skall en anmälningsavgift betalas in till Länsstyrelsen för att en anmälan skall kunna prövas. Avgiften är fastställd till 1350 kronor.

Den anmälda åtgärden eller verksamheten kan även vara prövningspliktig enligt annat lagrum. Det kan t.ex. krävas dispens från strandskydds- och/eller biotopskyddsbestämmelserna eller tillstånd enligt föreskrifterna inom ett Natura 2000-område.

Om handläggningen av anmälningsärendet även omfattar prövning av andra avgiftsbelagda ärendeslag enligt miljöbalken, skall avgiften för prövningen betalas med det högsta beloppet som anges för något av ärendeslagen med ett tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga ärendeslagen.

Handläggningstidens åtta veckor börjar inte räknas förrän det att anmälningsavgiften är betald.

Civilrättsliga frågor

Civilrättsliga frågor ska inte behandlas i ett anmälningsärende. Frågor om ersättningar eller skadeförebyggande åtgärder som eventuellt uppkommer i ett anmälningsärende måste verksamhetsutövaren och den berörda sakägaren komma överens om utanför anmälningsförfarandet för att verksamheten ska kunna hanteras som en anmälan. Om parterna inte är överens är verksamheten tillståndspliktig.

Kontakta oss

Maria Nitare
Fiske- och vattenvårdsenheten
maria punkt nitare snabela lansstyrelsen punkt se¤maria punkt nitare snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241527
Mats Lindén
Fiske- och vattenvårdsenheten
Mats punkt Linden snabela lansstyrelsen punkt se¤Mats punkt Linden snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241463
Thomas Lakowitz
Fiske- och vattenvårdsenheten
Thomas punkt Lakowitz snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Lakowitz snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241447
Jean Niyongabo
Fiske- och vattenvårdsenheten
Jean punkt Niyongabo snabela lansstyrelsen punkt se¤Jean punkt Niyongabo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241528
Helen Thorstensson
Fiske- och vattenvårdsenheten
helen punkt thorstensson snabela lansstyrelsen punkt se¤helen punkt thorstensson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241595