Rensning och underhåll

Ett dike eller ledning benämns juridiskt vattenanläggning och är du ägare till ett dike eller är med i ett dikningsföretag finns det också en skyldighet att underhålla det. Du är då ansvarig så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena (11 kap 17 § Miljöbalken). 

Detta gäller för såväl diken som dikningsföretag, oavsett om tillstånd har meddelats till anläggningen eller inte. I underhållsansvaret ligger även en skyldighet att bygga om uttjänta anläggningar om anläggningen har betydelse för andra än ägaren. För naturliga vattendrag finns ingen underhållsplikt och tillstånd för att rensa sådana medges inte av Länsstyrelsen. För underhåll av vattenanläggningar är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. För dammar gäller generellt inget underhållsansvar, men de kan komma att beröras av biotopskyddsbestämmelser eller att det förekommer skyddade groddjur i dem och därför kan det vara bra att anmäla en rensning i en damm av de skälen.

I normalfall kommer handläggningstiden för en anmälan om rensning enligt 11 kap 15 § miljöbalken att ta cirka tre veckor från den dagen anmälan är komplett, så var noggrann när du fyller i anmälan. De vanligaste sakerna som behöver kompletteras är kartunderlag som visar sträckan/sträckorna som behöver rensas, fotografier som visar rensningsbehovet, uppgifter om var rensmassorna är tänkta att placeras samt vilka försiktighetsåtgärder som kommer vidtas. Handläggningstiden kan ta längre tid än tre veckor om ärendet omfattas av annan prövning, exempelvis områdesskydd (naturreservat, Natura 2000, m.m.), artskydd, eller fornlämning. Använd gärna vår karttjänst för att få koll på ditt närområde.

Anmäl rensning av dike, eller damm (kostnadsfri anmälan).

Rensa med klippskopa; förenklat anmälningsförfarande, snabbare besked (kostnadsfri anmälan).

Klagomål på bristande underhåll av vattenanläggningar som diken och ledningar. 

När ett dike ska rensas finns det en mängd faktorer som du kan komma att behöva ta hänsyn till och ta upp i din anmälan om rensning. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om det som kan beröra just ditt dike. 

 

Följ länken här för att kontrollera om ditt dike kan omfattas av något av nedanstående:

 • Kan fisket komma att skadas eller påverkas negativt? Gör en anmälan om rensning!
 • Finns det en fiskevårdsförening (även nedströms), kontakta dem!
 • Finns det hotade djur eller växter i diket?
 • Diket kan vara klassat som biotopskyddat område, kontrollera!
 • Omfattas området av Natura 2000 område?
 • Är vattendraget utpekat som värdefullt?
 • Om naturliga vattendrag, d.v.s. vattendrag där det inte finns dikningsföretag.
 • Finns det behov av djupare diken pga. speciella markförhållanden?

Följ länken här för att läsa mer om rensningar i dikningsföretag:

 • Rensning (underhåll) av befintliga diken och dikningsföretag
 • Viktig information och råd inför rensningar
 • Minska ditt rensningsbehov
 • Täckdikningsplaner och uppgifter om dikningsföretag
 • Projekt om tillsyn av dikningsföretag i Skåne