Markavvattning

Markavvattningsåtgärder var tidigare mycket vanliga för att öka produktionen inom jordbruk och skogsbruk. Idag är det snarare att förbättra mark inför utbyggnad av nya bostadsområden, vägar eller annan samhällsbyggnad som är den vanligaste orsaken till markavvattning.

Markavvattning

Markavvattning är åtgärder som utförs för att avvattna mark (främst dikning), för att sänka eller tappa ur ett vattenområde (vattenavledning) eller för att skydda mot vatten (invallning) om åtgärderna syftar till att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. När markavvattningen berör flera fastigheter bildas vanligen en samfällighet – ett dikningsföretag. 

Markavvattning kräver tillstånd och dispens

Markavvattning kräver alltid tillstånd (11 kap. 13 § miljöbalken). I alla Skånes kommuner är det dessutom förbjudet att avvattna mark vilket medför att man även behöver söka en dispens från det generella markavvattningsförbudet. Du behöver i de flesta fall ha tillstånd från Länsstyrelsen för att dika eller på annat sätt utföra markavvattning. Kontakta Länsstyrelsen om du är osäker på om du behöver tillstånd eller inte.

Ansökan om tillstånd till markavvattning

Ansökan om dispens och tillstånd till markavvattning prövas i normalfallet av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer ärendet huvudsakligen från naturvårdssynpunkt. Om inga motstående intressen med ersättningsanspråk finns prövar Länsstyrelsen ansökan och meddelar beslut. I vissa fall då markavvattningen berör flera sökanden lämnas ärendet över till Mark- och Miljödomstolen för fortsatt handläggning, med ett yttrande från Länsstyrelsen. Ges tillstånd till markavvattning förenas detta med vissa villkor hur markavvattningen får utföras samt under vilken tidsperiod. 

Innebär den planerade markavvattningen en påverkan på miljön av någon betydelse så ska också en miljökonsekvensbeskrivning (enligt 6 kap miljöbalken och uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap 4-6 §§ miljöbalken) finnas med i ansökan. Innan denna sammanställs ska du först samråda med Länsstyrelsen samt med enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Till dessa ska du lämna uppgifter om den planerade markavvattningens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Under samrådet måste parterna få tillfälle att lämna synpunkter på åtgärden.

Exempel på åtgärd där det inte krävs tillstånd enligt 11 kap miljöbalken

  • Dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör, som har en största diameter av 300 mm, under förutsättning att inte enskilda eller allmänna intressen skadas.
  • Rensning av befintliga ännu fungerande diken (inte naturliga bäckar). Rensningen får endast utföras till ursprungligt djup och läge. Om du ska rensa ett vattendrag eller dike där det finns fisk, är du skyldig att anmäla det till Länsstyrelsen, som kan ha synpunkter på tidpunkten och sättet för rensningen. I andra värdefulla miljöer eller områden kan det krävas att ytterligare hänsyn tas vid en rensning. Mer om rensning
  • Markavvattning av torvtäkt som omfattas av torvtäktskoncession
  • Markdränering inom detaljplanerat område såvida det inte sker för vissa enstaka fastigheters räkning. Dock kräver avvattning av vattenområden inom detaljplan och i exploateringssyfte tillstånd och dispens.
  • Skyddsdikning på skogsmark i samband med avverkning för att tillfälligt avleda överskottsvatten räknas inte som markavvattning. Observera att du dock alltid skall anmäla planerad skyddsdikning till Skogsstyrelsen.

Täckdikningsplaner och uppgifter om dikningsföretag

I Länsstyrelsens vattenarkiv finns dikningsföretagens förrättningar som innehåller uppgifter om profiler, dimensioner, kostnadsfördelningslängder etc. Många handlingar finns att tillgå digitalt. En karttjänst över de skånska dikningsföretagen kan du hitta här. I vattenarkivet finns även de täckdikningsplaner arkiverade som upprättades av lantbruksnämnden. Genom dessa handlingar är det möjligt att se detaljdräneringen för vissa specifika markområden.

Handläggningstider

Handläggningstider

Dispens från markav- vattnings-förbudet samt prövning av tillstånd för markavvattning
Ca 4-12 månader