Arbeten i vatten

Arbeten i vatten räknas som vattenverksamhet. För all vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt. Omfattningen av verksamheten avgör om det krävs ett tillstånd eller om det räcker att anmäla verksamheten till Länsstyrelsen Skåne.

Tillstånd

Tillstånd till vattenverksamhet söks hos Mark- och miljödomstolen, efter samråd med Länsstyrelsen. All tillståndsprövning utförs av Mark- och miljödomstolen, med undantag av markavvattning, som i vissa fall prövas av Länsstyrelsen Skåne.

Du får mer information om tillstånd för vattenverksamhet här.

Här finns mer information om tillstånd- och samrådsprocessen.

Mindre vattenverksamheter

Mindre vattenverksamheter kan anmälas till Länsstyrelsen minst 8 veckor innan arbetena ska påbörjas. I förordningen om vattenverksamhet beskrivs under 19 § de verksamheter som kan anmälas (se länk till förordningen till höger). 

Mer om anmälningspliktiga vattenverksamheter hittar du här. 

Det gäller för vattenverksamhet

Regler för vattenverksamhet finns i 11 kapitlet Miljöbalken och i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. En förutsättning för att få bedriva vattenverksamhet är att den endast får bedrivas om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna och skadorna av den. En annan särskild förutsättning är att man skall ha rådighet, dvs. förfoganderätt, över det aktuella vattenområdet.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamheter och kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i 11 kap miljöbalken.

Få information om tillsynen här.

Egenkontroll 

Den som är verksamhetsutövare är skyldig att kontrollera sin vattenverksamhet i form av egenkontroll för att undvika och/eller förebygga att det uppstår en olägenhet för människors hälsa eller att miljön påverkas.

Mer information om egenkontroll av vattenverksamhet.