Tillstånd

För all vattenverksamhet gäller generell tillstånds- eller anmälningsplikt. All tillståndsprövning utförs av Mark- och miljödomstolen med undantag för markavvattning, som i vissa fall prövas av Länsstyrelsen. En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet påbörjas med ett samråd med Länsstyrelsen och enskilda berörda.

Ett tillstånd ger rättighet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd under förutsättning att man efterlever de villkor som meddelats i tillståndet. Ett tillstånd ger på så vis rättskraft och betyder att även en viss negativ miljöpåverkan accepteras under förutsättning att tillståndet följs.

Det finns möjlighet till undantag från tillstånds- och anmälningsplikten om det, enligt 11 kap 12 § miljöbalken, är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är alltid den som vidtar en åtgärd som har skyldigheten att visa att undantagsmöjligheten kan användas. Verksamhetsutövaren har även juridiskt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av icke tillståndsgivna vattenverksamheter. Det är därmed verksamhetsutövaren som ska göra bedömningen om tillstånd behöver sökas eller inte.

Eftersom det inte alltid är lätt att förutse alla miljökonsekvenser av ett arbete i vatten är det viktigt att göra ovanstående bedömning i samråd med Länsstyrelsen innan arbetet påbörjas. Dessutom är det mycket viktigt att informera grannar och andra berörda om planer på vattenarbeten för att undvika konflikter.

Det är viktigt att alltid ta kontakt med Länsstyrelsen, oavsett om det är ett stort eller litet vattenföretag, för att diskutera på vilket sätt prövning av verksamheten ska ske. För att få vägledning om tillstånd behöver sökas eller inte, kan det vara värdefullt att verksamhetsutövaren genomför processen om samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken. I slutet av samrådsprocessen tar länsstyrelsen beslut om planerad åtgärd innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Verksamhetsutövaren har alltid rätt att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Denna möjlighet är bra att känna till i de fall där det är svårt att avgöra om verksamheten kräver tillstånd.