Information om egenkontroll

Miljöbalkens regler om egenkontroll inkluderar anmälnings- och tillståndspliktiga vattenverksamheter samt vattenanläggningar där det bedrivs aktiv vattenverksamhet.
Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. Dessa förebyggande åtgärder kan vara av såväl teknisk, organsiatorisk eller administrativ art. Omfattningen av egenkontrollen beror på den enskilda verksamhetens art, storlek och påverkan.

För tillståndspliktiga yrkesmässiga verksamheter eller åtgärder enligt miljöbalken gäller längre gående krav enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som
t ex bedriver ett företag som tar ut grundvatten eller markavvattnar att föreslå ett kontrollprogram samt att fastställa ett sådant. Det är alltid verksamhetsutövarens ansvar att hålla sig informerad om konsekvenserna av verksamhetens påverkan.