Årstider som är lämpliga för arbete i vatten

Beroende på vilken typ av djur som lever i vattnet finns det årstider när det inte är lämpligt att utföra arbeten. Det är oftast vid någon tidpunkt när en art är som mest känslig, generellt under fortplantningen eller under en period när ungarna växer upp. Beroende på om det finns exempelvis  groddjur, fiskar eller musslor i vattnet, skiljer sig dessa tidpunkter sig markant från varandra.

Abeten i sötvatten
I vattendrag där lax och öring förekommer bör grumlande arbeten endast utföras under 1 juni till 15 september för att undvika dels påverkan på den reproducerande fiskens uppvandring, smoltens (smolt = lax- och öringyngel) utvandring till uppväxtområden samt för att undvika att sediment täcker fiskens rom.

Vid osäkerhet om övriga fiskarters lekperioder hänvisas till Länsstyrelsens kontaktpersoner.

När det gäller groddjurs- eller musselförekomster kan det komma att krävas en artskyddsdispens. Kontrollera alltid med Länsstyrelsen vid tveksamhet!

I dammar eller sjöar där groddjur (grodor, paddor och salamandrar) leker bör inga arbeten utföras under leken och fram till dess att de nybildade groddjuren tar sig upp på land. Generellt rör det sig om en period från islossningen, alternativt i början av mars till och med september månad.

För musslor kan generellt sägas att samma känsliga tid råder för dem som för laxartad fisk ovan.

Arbeten som kan påverka fåglars häckning, exempelvis vassröjning eller mycket bullrande arbeten bör undvikas under april till och med juni.

All rensning av vattendrag bör ske vid lågvatten.

 

Arbeten i havet
I havet bör arbeten utföras under vinterhalvåret, under perioden 30 september till 1 april, då den biologiska aktiviteten är som lägst.