Anläggningar för utvinnning av värme

Om du ska installera en värmepumpsanläggning kan det krävas att åtgärden anmäls till länsstyrelsen eller att du ansöker om tillstånd för anläggningen beroende på vilken typ av värmesystem du ska använda.

När kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd för en värmepumpsanläggning?

Vissa värmepumpsanläggningar innebär vattenverksamhet. Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i miljöbalkens 11 kapitel. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. Nedan följer en kort beskrivning av vad som kan krävas vid installation av en värmeanläggning. 

Bergvärme

Ett helt slutet system med kollektorslang, som det normalt handlar om vid bergvärme, kräver generellt sett inget tillstånd eller ytterligare anmälan för vattenverksamhet.  

Grundvattenvärme

Med ett öppet system där vatten pumpas ur en brunn och återförs i en annan eller leds någon annanstans, behövs i stort sett alltid tillstånd för vattenverksamhet. Ett sådant tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen. Undantaget tillståndsplikten är värmeförsörjning för en- och tvåfamiljsfastighet, och/eller när vattenverksamheten är uppenbart oskadlig för allmänna och enskilda intressen.  

Ytvattenvärme  

Ytvattenvärme är ett slutet system där en kollektorslang med köldmedium läggs ner i ett vattendrag eller en sjö för att utvinna värme ur vattnet. Nedläggning av en slang i ett vattenområde klassas som en anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken och kräver en anmälan till Länsstyrelsen innan arbetet påbörjas. Länsstyrelsen ser restriktivt på nedläggning av kollektorslang i rinnande vatten.

Vattenöverledning, det vill säga när man leder om delar av ett vattendrag för utvinning av värme eller kyla är också anmälningspliktigt enligt 11 kap 9a § (se länk ovan) upp till en viss volym vatten sedan råder tillståndsplikt.  

Markvärme är varken tillstånds- eller anmälningspliktigt så länge det inte berör ett vattenområde. 

Särskilda regler inom vattenskyddsområde

Varje skyddsområde har egna föreskrifter men generellt kan sägas att det ofta råder restriktivitet för anläggandet av värmepumpar inom vattenskyddsområden. Undersök vilka regler som gäller i ditt vattenskyddsområde

Krav på utförande

De rekommendationer som ges vid borrning av en energibrunn finns beskrivna av SGU, under beteckningen ”Normbrunn -07”.  Rekommendationerna omfattar bl. a. material- samt åtgärdskrav för att förhindra att förorenat ytvatten/ytligt liggande grundvatten tränger ner i energibrunnen eller berggrundvattnet. Viktigt är att brunnsborraren är certifierad.    

Uppgiftsskyldighet till brunnsarkivet SGU

Enligt lag råder det uppgiftsskyldighet för anläggning av vattenbrunnar och energibrunnar till brunnsarkivet SGU (SFS 1975:424 och SFS 1985:245). Kontakta gärna Länsstyrelsen om du har några frågor. Telefonnummer hittar du till höger på den här sidan.

Kan det krävas något mer?

Förutom en anmälan till Länsstyrelsen eller en ansökan om tillstånd kan det krävas en anmälan till kommunen för en värmepumpsanläggning.