Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten.

 

Arbeten i vatten - Tillstånd och regler

> Regler och tillstånd för vattenverksamhet, arbeten i vatten.

 

Exempel på vattenverksamhet är:

Vattenverksamhet kan även utgöra en del i större projekt såsom bortledning av grundvatten mm i samband med byggandet av Hallandsåstunneln och Citytunneln eller byggande av vindkraft till havs.

Mer om vattenverksamhet

Med vattenverksamhet menas dels arbeten i eller invid vatten såsom att anlägga eller reparera bryggor och broar, grävning i eller invid vatten etc. Dels innebär det åtgärder som att gräva ur eller gräva om vattendrag eller sjöar och dammar, rensa diken, avvattna mark, muddra eller göra anläggningar i havet och att leda bort yt- eller grundvatten eller öka grundvattenmängden genom tillförsel av vatten.

Huvudregeln är att all vattenverksamhet kräver tillstånd, men för vissa mindre verksamheter räcker det med en anmälan.

Olika intressen

Vatten är vår viktigaste naturresurs. Vatten har många användningsområden, t ex som dricksvatten, vid bevattning, vid energiproduktion, för rekreation och friluftsliv etc. Många anspråk riktas mot vatten vilket kan resultera i konflikter mellan olika intressen. Därför är det viktigt att vara aktsam när man gör något ingrepp i vattenmiljön såväl som i grundvattnet.

Bestämmelserna kring vattenverksamhet finns reglerade i 11 kap 9 § Miljöbalken.

Muddring vid utbyggnad av Norra hamnen i Malmö