Vindkraft till havs

I södra Öresund finns Lillgrunds Vindkraftpark som består av 48 vindkraftverk. Runt Skånes kuster planeras för ytterligare tre vindkraftsparker.
 
Vindkraft Lillgrund oktober 2007
Lillgrund. Foto: Jon Larsen

Havsbaserade vindkraftsanläggningar i Skåne

I södra Öresund, i höjd med Klagshamn, finns Lillgrunds Vindkraftpark som består av 48 vindkraftverk. De producerar tillsammans 0,33 TWh, vilket räcker till hushållsel för ca 60 000 hushåll.

Runt Skånes kuster planeras för ytterligare tre vindkraftsparker.

I södra Östersjön ligger Kriegers Flak där tillstånd redan ligger klart för utbyggnad av upp till 128 vindkraftverk. Kriegers Flak ligger ca 30 km rakt söder om Trelleborg.

Tillstånd finns även för Stora Middelgrund inom Sveriges ekonomiska zon i södra Kattegatt. Anläggningen kommer att omfatta upp till 110 verk och kommer att årligen att producera ca 3 TWh.

På Taggen i Hanöbukten planeras en anläggning omfattande upp till 83 verk med en årlig produktion på ca 1 TWh. 

Mljöbalken
Anläggande av en vindkraftanläggning till havs, inom Sveriges territorialvatten, räknas som en vattenverksamhet och skall därmed prövas enligt 11 kap., men även enligt 9 kap. Miljöbalken. Om anläggningen omfattar enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft uppförda i vattenområde med tre eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd uteffekt av mer än 1 MW, skall anläggningen prövas av Miljödomstolen. Om anläggningen planeras att anläggas inom Sveriges ekonomiska zon skall anläggningen prövas av Regeringen (Miljödepartementet) enligt Lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Ellagen
Ansökan om nätkoncession för elledningar lämnas till Statens energimyndighet. Ellagen gäller enbart innanför territorialgränsen.

Kontinentalsockellagen
För att göra bottenundersökningar där vindkraftverk och ledningar planeras krävs tillstånd enligt 3 § Kontinentalsockellagen. För att lägga ut undervattenskablar på kontinentalsockeln, inom Sveriges ekonomiska zon, krävs tillstånd enligt 15 a § Kontinentalsockellagen. Tillstånd söks hos regeringen (Näringsdepartementet).

Vindkraft Lillgrund oktober 2007
Lillgrund. Foto: Jon Larsen