Bryggor

Att anlägga en brygga är en vattenverksamhet. För mindre bryggor räcker det i de flesta fall med en anmälan till Länsstyrelsen. Om anläggningen upptar en stor yta i vattenområdet eller om det finns några motstående intressen kan tillstånd komma att krävas för anläggningen.

Att tänka på om man vill bygga en brygga

  • Ta reda på vilka allmänna och enskilda intressen som finns i området
  • Informera grannarna
  • Skaffa tillstånd från markägare och vattenrättsinnehavare
  • Bryggan kan kräva dispens från strandskyddsbestämmelserna och bygglov (se nedan).
  • Skicka en anmälan till Länsstyrelsen. Anmälningsblankett och information hittar du under högerboxen "Anmälningspliktiga vattenverksamheter".

Utifrån de uppgifter som kommer in gör Länsstyrelsen en bedömning om det kan komma att krävas ytterligare dispenser eller tillstånd. Bedöms bryggan påverka allmänna eller enskilda intressen bör man söka tillstånd för vattenverksamheten. Tillstånd beviljas av Miljödomstolen, efter samråd med länsstyrelsen m fl. Se separat information om Tillståndsprocessen. Exempel på allmänna och enskilda intressen kan t ex vara fisket, fågellivet, vattenmiljön, erosionsbilden, kulturlämningar, andra vattenanläggningar såsom bryggor och sjöbodar, badplatser etc. Är det uppenbart att inga allmänna eller enskilda intressen skadas av bryggans inverkan på vattenförhållandena krävs det ingen anmälan/tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. Däremot kan det bl a krävas en dispens från strandskyddsbestämmelserna (se nedan).

Strandskydd

Strandskyddet är generellt och gäller vid  kuster, sjöar och vattendrag. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddsområde får bland annat inga nya anläggningar uppföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där de annars skulle ha fått färdas fritt. Endast om det finns särskilda skäl kan dispens meddelas från strandskyddsbestämmelserna. Det är kommunen som prövar dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Bygglov

En brygga kan kräva bygglov från kommunen. Ta kontakt med kommunens byggnadskontor för mer information.

Servitut

Ett servitut för en brygga är ett avtal mellan två eller flera parter och reglerar inte rätten att bygga i vatten.

Bryggkonstruktion mm

För att få använda telefonstolpar i vatten så måste de vara äldre än 30 år, enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8. Pålade bryggor har i allmänhet mindre erosionspåverkan på omkringliggande stränder än bryggor som inte tillåter vattengenomströmning. Vattendjupet bör vara tillräckligt på platsen för bryggan så att man inte behöver muddra.