Vattenråd söker sin roll för hållbar utveckling

Framgångsfaktorer för vattenråd var temat för en konferens den 3 maj, som samlade cirka 90 deltagare i Eslövs medborgarhus.

Vattenråd bildas sedan några år på allt flera håll i landet. Det är något nytt, eftersom de organiseras utifrån vattendragens avrinningsområden, tvärs över kommun- och länsgränser. De kan få en viktig roll inte bara som samrådsorgan, utan också för konkret samverkan.

- Några myndighetsuppgifter har vattenråden inte, men vattenrådens växande kompetens bör utnyttjas för att exempelvis anlägga våtmarker eller restaurera vattendrag och sjöar, säger Gösta Regnéll, våtmarksstrateg.

Vattenråd organiseras oftast som ideella föreningar. I styrelsen vill man ha företrädare för kommunerna i avrinningsområdet men också företrädare för så många som möjligt som påverkar eller använder vattnet och landskapet: lantbrukare, industrier, sportfiskare, naturvänner. På konferensen deltog också tjänstemän från kommuner och länsstyrelsen.

Det kan ses symboliskt att själva konferensen ordnades i samverkan. Länsstyrelsen, Eslövs kommun och Hållbar Utveckling Skåne, där bland andra länets kommuner är med, bidrog alla tillsammans med tjugo talare från många håll, t.ex. Eva Steiner från Lyckebyåns vattenförbund i Blekinge och Vattenvårdsdirektören för Södra Östersjön, Dea Carlsson, som tillsammans med Jonas Johansson från Länsstyrelsen avslutade konferensen med ett samtal med varandra och publiken.

Konferensens huvudtema gällde erfarenhetsutbyte och visioner för hur ett vattenråd kan/ska arbeta. De lokala förutsättningarna gör det nödvändigt med olika lösningar, men många goda idéer kan ändå tillämpas av flera. För de nya organisationerna är också planeringsunderlag, inte minst från Länsstyrelsen, av stor betydelse, och detta var det andra temat. Det tredje temat gällde finansiering.

- Det finns många finansieringskällor och mera pengar att söka än de flesta tror, även om vi ännu inte alls är i närheten av de resurser som kommer att krävas om vi skall nå god status i våra vatten, säger Lukas Österling, som gav en överblick över bidragsmöjligheterna.