Arbetet med vattenförvaltningen

Vattenförvaltningsarbetet följer sexårscykler där målet är att successivt förbättra vattenkvaliteten och att nå en god vattenstatus.
 
ng/vattenforvaltningsarbetet/Samverkancykel_alex1.jpg

Vattenarbetet 2016-2021

I december 2016 inleddes en ny cykel och vattendelegationerna tog då beslut om hur arbetet med vattenförvaltningen ska bedrivas fram till 2021.

Besluten innebär att det nu finns kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster.

För att uppnå miljökvalitetskraven har delegationerna också beslutat om åtgärdsprogram. Dessa riktar sig till myndigheter och kommuner.

Skåne län tillhör två vattendistrikt och berörs därför av besluten från två vattenmyndigheter – Vattenmyndigheten för Västerhavet och Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.

De beslutade dokumenten är:

Miljökvalitetsnormer - innehåller vilka miljökvalitetsnormer gäller för distriktets vatten.

Läs mer om miljökvalitetsnormer


Åtgärdsprogram
- beskriver de åtgärder som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Åtgärderna i programmet riktar sig till myndigheter och kommuner.

Läs mer om åtgärdsprogrammen


Förvaltningsplan
- sammanfattar arbetsmetoder och resultat inom vattenförvaltningen 2009-2015. Planen ger även en kort beskrivning av inriktningen på det fortsatta arbetet.

Läs mer om förvaltningsplanen


Miljökonsekvensbeskrivning
- är en generell och övergripande beskrivning av de miljökonsekvenser som det föreslagna åtgärdsprogrammet väntas få.

 
Dokumenten, samt mer information om dessa, finns på Vattenmyndigheternas webbplatser:

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön

Vattenmyndigheten för Västerhavet

Lagstiftning

Lagstiftningen som styr vattenförvaltningen 

(länk till Naturvårdsverkets sammanställning)

Aktuellt

Vatten - vårt gemensamma ansvar

Vatten - vårt gemensamma ansvar

Ny broschyr om arbetet med vattenförvaltningen, med fokus på miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.


Ladda ner pdf

Läs mer

Tång, grönalger och rödalger på grunt vatten. Foto: Agnes Ytreberg.

Vill du hitta mer information om ditt vatten? Eller få hjälp med förklaringar av ord och begrepp? Gå till sidan med länkar och faktablad.