Statusklassning av Skånes vatten

I kartläggningsarbetet beskrivs det nuvarande tillståndet i distriktets vatten genom en klassificering av samtliga vattenförekomster utifrån ett antal statusklasser.

Klassificeringen, tillsammans med en ekonomisk analys, ligger sedan till grund för vilka miljökvalitetsnormer som fastställs.


Ytvatten
(vattendrag, sjöar och kustvatten)

För ytvatten bestäms ekologisk status och kemisk status. 

Läs mer om ekologisk status

Läs mer om kemisk status


Grundvatten

Grundvatten klassificeras med avseende på kemisk status och kvantitativ status.

Läs mer om statusklassningen av grundvatten

Resultat

Resultaten från karakteriseringen finns i databasen VISS (VattenInformationSystem Sverige) där all information är sökbar och tillgänglig för allmänheten.