Miljögifter inom vattenförvaltningen

Inom Vattendirektivet (VD) arbetar man med statusklassificering och åtgärder för miljögifter kallade prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen.

Prioriterade ämnen är en lista på miljöfarliga ämnen med miljökvalitetsnormer (gränsvärden) EU-nivå. De prioriterade ämnen som släpps ut i vattenförekomsten behöver övervakas och statusklassas i recipienten. "Släpps ut" betyder utsläpp från punktkällor i avrinningsområdet, läckage från diffusa källor samt atmosfärisk deposition.

Övriga ämnen som släpps ut i betydande mängd i vattnet benämns särskilda förorenande ämnen och statusklassas under ekologisk status. Vad som menas med betydande mängd, är en sådan mängd som kan påverka vattenekosystemet negativt så att god ekologisk status inte nås. Varje EU-land kan ta fram egna listor och gränsvärden för särskilt förorenande ämnen. Statusklassningen kräver en kartläggning över vad som släpps ut i ytvattnet.

De övergripande målen för dessa miljögifter, att begränsa utsläppen för särskilda förorenande ämnen, att gradvis minska föroreningen för de prioriterade ämnena och att stegvis eliminera utsläppen för de prioriterade farliga ämnena, nås i arbetet med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet och i arbetet med förorenade områden.

Vägledning

Det finns många begrepp och förkortningar inom området som kan vara svåra att hålla isär, för att inte tala om olika grupper av miljögifter som det gäller olika regler för.

Under rubriken begrepp finns en beskrivning av grupper av kemikalier inom vattendirektivet, en lista över vanliga förkortningar samt en fil med information om de aktuella ämnena.