Vattendirektivet och den nya vattenförvaltningen

EG:s ramdirektiv för vatten (även kallat vattendirektivet) antogs i december 2000 och är ett samlande direktiv för all vattenplanering och vattenvård inom EU.
ng/segelbatar_bred_smal_NL_2009_380px.jpg

 

Men den nya vattenförvaltningen ska arbetet för att skydda Europas vatten bli mer samlat och kraftfullt.

Vattenlagstiftningen har tidigare baserats på en rad olika direktiv med vattenanknytning (bland annat fiskevatten, skaldjursvatten och grundvatten), vilket har gjort den svår att överblicka.

Vattenförvaltningen ska på sikt ersätta dessa direktiv, på samma sätt som miljöbalken ersatt de gamla miljölagarna, samt kopplas till de nationella miljökvalitetsmålen.

Vattenförvaltningen avser vattenmiljön i sin helhet, det vill säga vattenkvalitet, vattenkvantitet och biologi.

Syftet med den nya vattenförvaltningen

Huvudsyftet med vattenförvaltningen är att säkerställa en god vattenstatus i EU:s alla länder till 2015.

Detta skall uppnås genom att skapa en sammanhållen och övergripande lagstiftning som ser till helheten beträffande arbetet med vattenfrågor, skydda och förbättra tillståndet i vattnets ekosystem, både med avseende på kvalitet och kvantitet, säkerställa en tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet för en långsiktigt hållbar och rättvis användning, mildra effekter av till exempel torka och översvämningar samt väga samman miljö- och samhällsintressen.

Vatten som berörs

Vattenförvaltningen omfattar:

  • Grundvatten
  • Sjöar 
  • Vattendrag 
  • Vatten i övergångszon 
  • Kustvatten*

*God ekologisk kvalitet: upp till en nautisk mil utanför kustlinjen.

God vattenkemisk status: upp till 12 nautiska mil utanför kustlinjen.

 

 

 

 Kontakta oss

Det är Vattenstrategiska gruppen som ansvarar för Länsstyrelsens uppföljning och det regionala arbetet med vattenförvaltningen.

I Vattenstrategiska gruppen (som finns på Vattenenheten) jobbar:

Vibeke Lirås (Samordnare)
010-2241467
Arbetar med: Sjöar & vattendrag
Kontakt för:
Österlens vattenvårdsförbund.
Nybroåns, Kabusaåns & Tyge å vattenråd.
Höjeå vattenråd.
Segeåns vattendragsförbund & vattenråd.

Marie Eriksson
010-2241310
Arbetar med: Sjöar & vattendrag
Kontakt för:
Skräbeåns vattevårdskommitté.
Skräbeåns vattenråd.
Kommittén för samordnad recipientkontroll av Helge å.
Helgeåns vattenråd.

Thomas Lakowitz
010-2241447
Arbetar med: Sjöar & vattendrag
Kontakt för:
Rååns vattendragsförbund.

Charlotte Carlsson
010-2241268
Arbetar med: Hav & kust
Kontakt för:
Öresunds vattenvårdsförbund.
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.
Öresundsvattensamarbetet.

Jonas Gustafsson
010-2241345
Arbetar med: Hav & kust
Kontakt för:
Nordvästskånes kustvattenkommitté.
Sydkustens vattenvårdsförbund.

Pardis Pirzadeh
010-2241588
Arbetar med: Miljöfarliga ämnen
Kontakt för:
Svartåns vattenråd.
Sydvästa Skånes vattenråd.
Kävlingeåns vattenråd.
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté.

---------------------------------------

Övriga kontaktpersoner (Ej i vattenstrategiska gruppen)

Lukas Österling
010-2241718
Rönneåns vattenråd.
Vegeåns vattendragsförbund.

Karin Olsson
010-2241720
Ringsjöns vattenråd.

Anna-Karin Rasmussen
010-2241598
Alnarpsströmmen.
Grundvattenrådet Kristianstadslätten.

 Content Editor

Läs mer

Tång, grönalger och rödalger på grunt vatten. Foto: Agnes Ytreberg.

Vill du hitta mer information om ditt vatten? Eller få hjälp med förklaringar av ord och begrepp? Gå till sidan med länkar och faktablad.