Miljöövervakningsprogram

Nya miljöövervakningsprogram behövs för att beskriva och följa upp tillståndet i våra vatten.
ng/Tangspigg_Agnes_380px1.jpg

Länsstyrelserna har i uppgift att se över och revidera övervakning av vattnet efter de nya kraven utifrån ett helhetsperspektiv inom avrinningsområdet.

I det arbetet är en dialog med de organisationer som redan idag ansvarar för övervakning en viktig del.

Man planerar upprätta tre typer av övervakningsprogram:

  • Kontrollerande övervakning ger en generell beskrivning av miljötillståndet i våra vatten.

  • Operativ övervakning genomförs i de vatten som inte uppnår god vattenstatus samt i de vatten som riskerar att inte uppnå god vattenstatus.

  • Undersökande övervakning genomförs i undantagsfall, till exempel vid olyckor, eller i vatten där god vattenstatus inte uppnås och där orsaken till det är okänd.

En översikt av samtliga avrinningsområden med särskild inriktning mot övervakningen har sammanställts av länsstyrelserna och Vattenmyndigheten.

Läs mer om miljöövervakning på

Länsstyrelsens sidor om miljöövervakning

Havs- och vattenmyndighetens sida om miljöövervakning

 Miljöövervakning av vatten

 

Projekt Miljöövervakning Skåne

Hur ska den framtida miljöövervakningen se ut
och hur ska den finansieras?

Del 1: Ringsjön, Vombsjön och Sydkuståarna