Miljökvalitetsnormer

Vattenförvaltningen har börjat om på en ny cykel. Nyheter i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten är bland annat miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

I december 2016 påbörjades en ny cykel i arbetet med vattenförvaltningen. Då beslutade Sveriges fem vattendelegationer hur vattenarbetet ska bedrivas fram till 2021.

Besluten innebär att det nu finns kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster. För att uppnå miljökvalitetskraven har delegationerna också beslutat om åtgärdsprogram. Dessa riktar sig till myndigheter och kommuner.

Målet med vattenförvaltningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status senast 2015. Vissa vatten har dock fått en tidsfrist till 2021 eller 2027. I Skåne handlar det främst om problem med övergödning som har gett tidsfrist.

Miljökvalitetsnormerna är vattenförvaltningens främsta styrinstrument. De anger lägsta godtagbara vattenkvalitet i en utpekad vattenförekomst. Det är vattendelegationerna i distrikten som beslutar om vilka miljökvalitetsnormer som gäller.


Riktar sig till myndigheter och kommuner

Miljökvalitetsnormerna är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser, till exempel vid tillsyn eller tillståndsprövning enligt miljöbalken eller planläggning enligt plan- och bygglagen.

Det kan till exempel beröra tillståndspliktig verksamhet som avloppsreningverk, enskilda avlopp och större lantbruk. Vid tillsyn gäller det all miljöfarlig verksamhet som påverkar vattnet.

För att uppnå miljökvalitetsnormerna inom utsatt tid måste åtgärder genomföras för att förbättra vattenkvaliteten. Åtgärdsprogrammet som vattenmyndigheterna har tagit fram inriktar sig i första hand på de vatten som riskerar att inte uppnå god status.

Läs mer om miljökvalitetsnormerna på vattenmyndigheternas webbplatser:

Södra Östersjöns vattendistrikt

Västerhavets vattensitrikt

 

Läs mer

Tång, grönalger och rödalger på grunt vatten. Foto: Agnes Ytreberg.

Vill du hitta mer information om ditt vatten? Eller få hjälp med förklaringar av ord och begrepp? Gå till sidan med länkar och faktablad.