Förvaltningsplan

Förvaltningsplanen sammanfattar arbetet som har bedrivits inom den första vattenförvaltningscykeln. Planen redovisar också en översikt över de viktigaste insatserna som ska ske under 2016-2021.

Planen redovisar aktuell kunskap och omfattar bland annat tillstånd, användning, påverkan, miljökvalitetsnormer, åtgärder och övervakning.

I förvaltningsplanen redovisas också brister, framtida behov och prioriteringar i arbetet inför kommande förvaltningscykel.

Redovisningen i förvaltningsplanen görs på en översiktlig nivå, där informationen har sammanfattats för hela vattendistriktet.

Läs mer i förvaltningsplanerna:

Förvaltningsplanen för Södra Östersjöns vattendistrikt

Förvaltningsplanen för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Tång, grönalger och rödalger på grunt vatten. Foto: Agnes Ytreberg.

Vill du hitta mer information om ditt vatten? Eller få hjälp med förklaringar av ord och begrepp? Gå till sidan med länkar och faktablad.