Åtgärdsprogram

För att uppnå miljökvalitetsnormerna inom utsatt tid måste åtgärder genomföras för att förbättra vattenkvaliteten.

Åtgärdsprogrammen riktar sig till myndigheter och kommuner. Åtgärderna gäller i första hand de vatten som riskerar att inte uppnå god status.

Programmen för Södra Östersjöns vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt (länkar till dessa finns nedan) innehåller en lista över 38 åtgärder som måste genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås.

I programmen förtydligas också hur uppdragen i åtgärdslistorna kommer bidra till att minska miljöproblemen.

 

Läs mer i åtgärdsprogrammen:

Åtgärdsprogrammet för Södra Östersjöns vattendistrikt

Åtägrdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt

 

Läs mer

Tång, grönalger och rödalger på grunt vatten. Foto: Agnes Ytreberg.

Vill du hitta mer information om ditt vatten? Eller få hjälp med förklaringar av ord och begrepp? Gå till sidan med länkar och faktablad.