Vattenarkivet - Dikningsföretag

I Länsstyrelsen Skånes Vattenarkiv finns många handlingar av intresse för alla som arbetar med vatten i landskapet. Det innehåller främst material som handlar om markavvattningsföretag (till exempel dikningsföretag). Informationen om dikningsföretagen finns till stor del i digital form och går att ladda ner från vår karttjänst.
Karta över ett dikningsföretag ur förrättningsakten

Länsstyrelsen Skåne har i sitt vanliga arkiv många ärenden som berör vattenfrågor och som kan sökas via Länsstyrelsens diarium. Det finns emellertid också ett samlat ”Vattenarkiv”, som innehåller material som Länsstyrelsen Skåne övertog när lantbruksnämnderna i Skåne lades ner. Därefter har ytterligare material tillförts, mest förrättningar från Jordbruksverkets vattenenhet i Alnarp.  

Dikningsföretag

Det viktigaste materialet handlar om dikningsföretag. Det finns också en hel del annat material som enskilda markägare eller väghållare kan ha intresse av, om de blivit av med utredningar som tidigare ägare beställt. Det kan gälla täckdikningssystem, broar och trummor. Vidare finns material om en del speciella företag (till exempel Sydvattens Bolmenledning).  

Få mer information om dikningsföretag här.

Materialet har samlats sedan 1920. Äldre material (konceptmaterial och kopior) kan också finnas, men material äldre än 1920 finns i huvudsak hos Lantmäteriet. Handlingarnas status varierar. Det finns både arbetsmaterial (koncept) och förslag och handlingar som har fastställts. Eftersom många projekt utförts med statsbidrag finns också många handlingar av ekonomisk natur. Om ett dikningsföretag har fastställts och genomförts har det i allmänhet också besiktigats och godkänts, varigenom samfälligheten blivit gällande. Förrättningen kan dock ha förändrats eller ha upphävts genom en senare förrättning. Kostnadsfördelningslängden har ofta ändrats utan att själva företaget i övrigt justerats.

Dikningsföretag på karta

Informationen om dikningsföretagen finns till stor del i digital form. Många dikningsföretags utbredning, både Lantmäteriets och Länsstyrelsen Skånes material, kan studeras på Dikningsföretag på karta. I kartan går det att ladda ner handlingarna i pdf. En del dikningsföretag i det digitala arkivet har aldrig vunnit laga kraft, men den planerade dikningen kan ha utförts ändå. Om ett dikningsföretag har vunnit laga kraft, kan det ändå ha kompletterats eller omprövats i ett senare skede. På översiktskartan syns detta oftast genom att flera dikningsföretag ligger ovanpå varandra. För att säkert klarlägga vilken rättslig status ett visst dikningsföretag har idag, krävs ofta en särskild utredning.

Se dikningsföretag på karta här.

 

Täckdikning

Vad är täckdikning? 

En täckdikningsanläggning (som ofta lite missvisande kallas för täckdikningsföretag) är till skillnad från ett dikningsföretag den enskilde markägarens angelägenhet. En täckdikningsanläggning består av tunna grenledningar på 1,2 m djup, som oftast leder parallellt i "fiskbensmönster" till grövre stamledningar. Brunnar för koppling och rensning är också ett viktigt inslag i anläggningen. Utloppet sker till en recipient som kan vara t ex ett dikningsföretag eller ett naturligt vattendrag eller en sjö.

Täckdikningskarta