Att anlägga eller restaurera våtmarker 

Skåne behöver mer våtmarker. Om du funderar på våtmark finns det pengar att söka för anläggning, restaurering och skötsel. Du har även möjlighet att få gratis rådgivning.

Tänk på att du alltid ska kontakta Länsstyrelsen innan du påbörjar arbetet.

Våtmark Snogeholm. Foto: Jens Morin.
Våtmark Snogeholm. Foto: Jens Morin.

Under de senaste 150 åren har en stor del av Skånes våtmarker försvunnit genom markavvattning när jord- och skogsbruket har effektiviserats. Mycket få av de kvarvarande skånska våtmarkerna är idag opåverkade.

För Skånes del innebär miljömålet Myllrande våtmarker bland annat att 2 500 hektar våtmarker ska anläggas eller återskapas till år 2010. Med dagens takt kommer detta mål inte att nås. Återskapande av våtmarker bidrar även till att uppnå andra miljömål, till exempel Ingen övergödning, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv.

Möjlighet till finansiering

Det finns två olika former av ersättning för våtmarker. Ersättningarna ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Våtmarksstöden inom Landsbygdsprogrammet går också att använda till våtmarker/dammar som används för bevattning.

Läs mer om våtmarksstöd till bevattningsändamål

Läs mer om utsättning och utfodring av djur i våtmarker


1. Miljöinvestering - stöd för anläggande och restaurering

Ersättning lämnas i första hand till våtmarker som renar växtnäring som läckt från jordbruksmark eller till våtmarker som gynnar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet med fokus på hotade arter. De projekt som beviljas stöd kan få upp till 90 procents ersättning. Pengarna räcker inte till alla som söker därför väljer Länsstyrelsen ut de projekt som bedöms göra störst nytta för miljön.

Mer om urvalet finns i prioriteringsordningen under ”Läs mer”.

En nyhet för denna programperiod är att man nu även kan söka ersättning för att restaurera befintliga våtmarker.


2. Miljöersättning - stöd för skötsel av våtmarker

Ersättning kan sökas för skötsel av våtmarker och dammar som anlagts eller restaurerats år 2007 eller senare. Länsstyrelsen ska besiktiga området innan projektet påbörjas. När anläggningen är klar ska Länsstyrelsen godkänna våtmarken och fastställa den areal som är stödberättigad.

Om våtmarksområdet betas eller slås kan du även få gårdsstöd och miljöersättning för skötsel av betesmark och slåtterängar för denna del av våtmarksområdet.

Nytt för denna programperiod är att man nu även kan söka ersättning för mark som inte är jordbruksmark. För åkermark är ersättningen 4000 kronor per hektar och för åkermark med höga markvärden är ersättningen 5000 kronor. För övrig mark är ersättningen 1500 kronor per hektar. Ersättningen avser skötsel av våtmarken och markens alternativvärde.  

Torsjö gård. Foto: Jens Morin.
Torsjö gård. Foto: Jens Morin.

Anmälan till Länsstyrelsen

Anläggning av våtmarker som har ett vattenområde mindre än 5 hektar är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ska lämnas till Länsstyrelsen innan projektet påbörjas. En anmälningsavgift på 1350 kronor ska betalas in till Länsstyrelsen för att anmälan ska prövas. Inbetalningsanvisningar skickas ut av Länsstyrelsen när anmälan har kommit in.

Vid handläggningen utreds vilken påverkan våtmarken har på omgivningen och Länsstyrelsen beslutar om eventuella försiktighetsåtgärder. Det kan finnas mycket att ta hänsyn till, till exempel får inte djur- och växtliv, fiske eller enskilda intressen påverkas negativt.

Anläggning av våtmark över 5 hektar kräver i normalfallet tillstånd från Miljödomstol. Innan tillståndsansökan lämnas till Miljödomstol ska samråd hållas med Länsstyrelsen.

Om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten behövs varken tillstånd eller anmälan. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att detta undantag kan användas.

Samarbetsprojekt

Inom en del avrinningsområden finns kommunala samarbetsprojekt som bland annat arbetar med att skapa nya våtmarker. Planerar du din våtmark inom något av dessa områden kan du få gratis rådgivning och hjälp med utformning av din våtmark, själva pappersarbetet och ibland även extra finansiering. Du ska då ta kontakt med den konsult som är knuten till samarbetsprojektet. Mer information hittar du på respektive samarbetsprojekts hemsida.

Processen med anmälan om vattenverksamhet och ansökan om ersättningar:

  1. Idé - Kontakta Länsstyrelsen
  2. Eventuell rådgivning via Greppa näringen (via Naturvårdsingenjörerna AB  eller Ekologgruppen
  3. Anmälan om vattenverksamhet, eventuell ansökan om miljöersättning och miljöinvestering
  4. Beslut från Länsstyrelsen, anläggande
  5. Slutbesiktning, utbetalning av anläggnings- och skötselstöd

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att ringa, eller läs mer i vår broschyr ”Våtmark - från idé till vattenspegel” och övriga länkar till höger.

Kontakta oss

Anna Ejserholm
Fiske- och vattenvårdsenheten
anna punkt ejserholm snabela lansstyrelsen punkt se¤anna punkt ejserholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241298
076-8002253
Anna Fohrman
040-252690
Fiske och vattenvårdsenheten
Anna punkt Fohrman snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Fohrman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241324