Restaurera vattendrag och skapa fria vandringsvägar

Skåne hyser en mångfald av vattenmiljöer men få län i landet är så kraftigt påverkade av förändrad markanvändning som Skåne. Ett omfattande arbete behövs för att uppnå målsättningarna om Levande sjöar och vattendrag och en god ekologisk status.

Behov av restaurering i Skåne

Vattnet i landskapet har både varit till nytta och besvär och få om ens något vatten har därför undgått påverkan. Flertalet våtmarker är sedan länge utdikade och omvandlade till åkermark. Sjöar har sänkts och vattendrag har dämts, dikats och rätats. Detta har påverkat miljön, fisket och inte minst den biologiska mångfalden negativt. Därför finns det ett stort behov av att restaurera länets vattenmiljöer. Det är nödvändigt för att rädda värdefulla arter och miljöer för framtiden samt för att förbättra människors tillgång till fiske och annan rekreation.

Miljömål - levande sjöar och vattendrag

Restaurering av vattenmiljöer är också en del i arbetet med att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Restaureringsinsatserna sker i samverkan mellan länsstyrelsen, kommuner, markägare och berörda intresseorganisationer. De finansieras bland annat med medel från Havs- och vattenmyndigheten, EU, Länsstyrelsen Skåne och kommunerna.
 
Exempel på restaureringsprojekt är att skapa ett slingrande vattendrag och låta vattnet svämma över strandzoner, som exempelvis i Grybybäcken (Bråån), att skapa passage förbi vandringshinder som i Bivarödsån, utrivning av gamla dammar och kraftverk och utläggning av stenblock, lekgrus och död ved samt trädplantering. 

 

När du vill restaurera vattendrag

Kontakta först handläggarna på Länsstyrelsen Skåne och sedan de som är verksamma i området.

Kontakter till vattenråd, konsulter och å-projekt för åtgärder i vatten

Andra stöd hos Länsstyrelsen Skåne

Våtmarksstöd till bevattningsändamål (info om hur en söker?)

Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Lokala naturvårdsprojekt - LONA

Särskilda Åtgärds Projekt  (SÅP), HaV

Fiskevårdsbidrag

Information om andra stödmöjligheter

Se Länsstyrelsen Västra Götalands sammanställning av olika typer av bidrag för restaurering av sjöar och vattendrag.

Information om stöden i Landsbygdsprogrammet

Till information om Region Skånes miljövårdsfond

I många fall bidrar vattenråden i Skåne till att finansiera konkreta åtgärder.

Se på karta vilka vattenråd som finns

Nätverk med information om stöd

Det finns också ett nätverk för ”Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård” inom ramen för Hållbar Utveckling Skåne, där färsk information lämnas regelbundet om bland annat förändringar i de olika stödsystemen på vattensidan och hur de tillämpas just i Skåne. Man finner information om nätverket här:

Till HUT Skånes nätverk för Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård.