Kalkning

Syftet med kalkning är att motverka de försurande effekter av mänskligt utsläpp av svavel och kväve samt att upprätthålla eller återställa förutsättningar för en god biologisk mångfald.

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för kalkningsverksamheten, medan länsstyrelserna ansvarar för verksamheten på länsnivå. Huvudmannen, oftast en kommun, detaljplanerar kalkningsåtgärder och upphandlar entreprenörer, som utför själva kalkspridningen.

Kalkning av skånska sjöar och vattendrag sker sedan 1977 med statsbidrag. Kalkning utförs i skånska vatten i en femårig försöksperiod 1977-1981 under Fiskeriverkets ledning och från och med 1982 i fullskala under Naturvårdsverkets ledning.

Målen med kalkning av sjöar och vattendrag 

Målet med kalkningsinsatserna är att högst fem procent av länets försurade sjöar, och högst 15 procent av de försurningsdrabbade vattendragssträckorna, ska vara försurningspåverkade.

 

Skolmaterial om försurning och kalkning

 

För mer information om försurning och kalkning se material framtaget av Länsstyrelsen i Jönköpings län.