Inspirationsunderlag för vatten- och våtmarksarbete

Här samlas material som underlättar planeringen av och inspirerar till åtgärder i vatten.
Planering av åtgärder i vatten. Foto: Anna Ejserholm.

Vattenråden

Arbetet med vatten och våtmarker har nu kommit igång på de flesta håll i Skåne i vattendirektivets anda. Flertalet kommuner samarbetar nu vattendragsvis med grannarna i vattenråd. Flertalet vattenråd har egna hemsidor där de ofta publicerar planeringsunderlag och andra rapporter. För den som söker inspiration om hur vattenarbetet kan drivas och vilken detaljeringsgrad i underlaget som kan vara motiverad i olika situationer är därför vattenrådens hemsidor en viktig källa. De nås enklast genom att klicka på vattenrådets namn i kartan.

Här finns kartan där du kan se vattenråden.

Länsstyrelsen Skåne kan bistå med tips om vilka vattenråd som arbetar särskilt med olika typer av problem.

Vatteninformationssystem Sverige

Vatteninformationssystem Sverige, VISS, innehåller oerhört mycket information om våra vattenförekomster. Där ligger också förslag till de av vattenmyndigheterna beslutade åtgärdsprogrammen för olika vattenförekomster, där lämplig omfattning av olika åtgärdstyper föreslås för att vattendirektivets mål ska uppnås. Åtgärdstyperna och typiska kostnader beskrivs också kort. 

Mer information hittar du på www.viss.lansstyrelsen.se

vattenatlas.se

All information om vatten kring Kävlingeån, Höje å, Sege å, Nybroån, Kabusaån och Tyge å finns samlat i en karttjänst.

Få all information om området på www.vattenattlas.se

Karttjänst med information om vatten, klimat och dikningsföretag

I Länsstyrelsen Skånes karttjänst över "Vatten och Klimat" finns kartskikt som visar var vattnet rinner i landskapet och var riskerna för översvämningar är stora. Här finns även dikningsföretagen i Skåne län, vilka tidigare fanns i en egen karttjänst.

I ett klimat i förändring är detta viktig information, både som underlag vid fysisk planering, men också för att se var det är lämpligt att restaurera vattenmiljöer.

Karttjänsten med dikningsföretag och information om vatten och klimat hittar du här.

Rapporter som Länsstyrelsen Skåne vill lyfta fram

Genom LOVA-bidrag och tidigare statliga bidragsformer har staten stött mycket planeringsarbete (och naturligtvis inte minst konkreta åtgärder). Det finns ingen möjlighet att presentera allt materialet här, utan det får sökas hos vattenråden. Länsstyrelsen Skåne vill dock fästa uppmärksamheten på en del rapporter, som belyser hur man kan nalkas en del speciella frågor, som det inte finns anledning att alla vattenråd utreder på nytt. För att lätt hitta den informationen du är intresserad av, har rapporterna delats in efter följande ämnesområden: (Klicka på + före mappen för att se vilka rapporter som finns under respektive ämnesområde!) 

Fler sidor som kan vara av intresse när man planerar åtgärder i vatten

Dikningsföretag i vattenarkivet

Biotopkarteringar

Transporter av fosfor och kväve från skånska vattendrag