Rapporter om skånska sjöar

I Skåne finns drygt 500 sjöar som är större än 0,01 km2 (Svenska Vattenarkivet SVAR, 2012). Jämfört med i resten av Sverige är de skånska sjöarna få och rätt små. Sjöarna har dock ofta ett rikt växt- och djurliv och därmed ett stort naturvärde.

Beroende på var de finns i landskapet och markanvändningen runt dem skiljer sig sjöarna inom Skåne en del från varandra. I barrskogsområden i norra Skåne hittar man bruna sjöar med rätt låga närsalthalter och som oftast har våtmarker i sina tillrinningsområden (t.ex. Liasjön). Dessa sjöar är naturligt sura och bruna av det humösa materialet som transporteras till dem  ifrån skogs- och våtmarker.  I Skånes slättlandskap hittar man näringsrika sjöar med mycket hög produktion av båda växt- och djurliv (t.ex. Ellestadssjön).  Närsalterna härstammar här till stor del från jordbruk i sjöarnas avrinningsområden. Dessa sjöar är ofta grumliga på sommartid på grund av höga algkoncentrationer. Man kan även hitta ett fåtal sjöar med lägre närsalthalter och med relativt klara vatten (t.ex. Skäravattnet).  Flertalet sjöar i Skåne är grunda och har bildats under den senaste istiden.

Genom att klicka på listan på höger sidan kan man få information för några utvalda regionala referenssjöar i Skåne. De sjövisa rapporterna har sammanställts av Ekologgruppen under 2011 på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Fakta om skånska sjöar