Skånes havsområden

Här samlar vi fakta om Skånes havsområden. Främst genom att samla tillgängliga rapporter och kunskapsunderlag. Sidan fylls på efterhand. Tipsa gärna om relevanta underlag som berör Skåne och inte finns med på sidan.
Strandmiljö vid Stenshuvud
Skånes kust är lång och de många havsmiljöerna ser väldigt olika ut. Här sorterar vi underlag utifrån indelningen för de fyra skånska kustvattenförbunden. Denna indelning sammanför områden som har relativt liknande geologiska och biologiska förutsättningar.

Skåne - Länsövergripande

Ålgräs i Skåne 2016 - Fältinventering och satellitbildstolkning (Länsstyrelsen Skåne 2017).

Marin inventering och kartering i Skåne län (AquaBiota 2016).

Marint mikroskräp längs Skånes kust (Länsstyrelsen med flera 2015). Läs en sammanfattning av undersökningen här

Marinbiologiska undersökningar i Skåne 2008 (Länsstyrelsen Skåne 2008).

Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust (Länsstyrelsen Skåne 2005).

-------------------------------------------------------------------------------

Nordvästskåne

Länk till: Nordvästskånes kustvattenkommitté.

Övervakning av kustfisk - Laholmsbukten 2016 (SLU Aqua och Länsstyrelsen i Hallands län 2016).

Botteninventering av sydöstra Kattegatt (Länsstyrelsen Skåne 2014). Läs en sammanfattning av undersökningen här.

Naturtypskartering av hårdbottnar i Höganäs kommun 2013 och 2014 (Höganäs kommun 2014).

Inventering av tumlare och fiskintensitet i Skälderviken (Länsstyrelsen Skåne 2011).

-------------------------------------------------------------------------------

Öresund

Länk till: Öresunds vattenvårdsförbund.

Länk till: Helsingborgs kustkontrollprogram.

Kustfiskeövervakning i Öresund - Barsebäck: 1971-20071999-20101999-2012, 1999-2013, 1999-20141999-2015, 1999-2016.

Ålgräs i norra Lommabukten (Kävlingeåns vattenvårdsförbund): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2015 (Helsingborgs stad 2015).

Haploops-samhället och Modiolus-samhället utanför Helsingborg 2000-2009 (Helsingborgs stad 2010).

Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis längs Helsingborgskusten 2006 (Helsingborgs stad 2007).

Grollegrund - ett förslag till marint naturreservat (Helsingborgs stad 2006).

Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis längs Helsingborgskusten 2005 (Helsingborgs stad 2005).

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun sommaren 2004 (Helsingborgs stad 2005).

Inventering av flora och fauna vid Grollegrund 2002 (Helsingborgs stad, Region Skåne, Artdatabanken 2003).

-------------------------------------------------------------------------------

Sydkusten

Länk till: Sydkustens vattenvårdsförbund.

Marin inventering av kuststräckan från Fredshög till Stavstensudde 2010 (Trelleborgs kommun 2010).

Undersökning av fintrådiga alger i Öresund och längs sydkusten - en metodikstudie. (Länsstyrelsen och Sydkustens Vattenvårdsförbund 1999).

-------------------------------------------------------------------------------

Västra Hanöbukten

Länk till: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

Övervakning av kustfisk - Hanöbukten 2015 (SLU Aqua och Havs- och Vattenmyndigheten 2016).

Inventering av grunda bottnar i inre Hanöbukten (Länsstyrelsen Skåne 2015). Läs en sammanfattning av undersökningen här.

Var finns tången och hur mår den? Inventering av blås- och sågtång i Hanöbukten inom Kristianstads kommun (Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 2016).

Inventering av fiskyngel vid Blekingekusten och nordöstra Skånes kust 2008-2013 (Länsstyrelsen Blekinge 2014).

Bland sjögräs och tång i Hanöbukten (biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Havs- och Vattenmyndigheten 2014).

Provfiske med nät och ryssjor iHanoöbukten hösten 2012 (SLU Aqua och Länsstyrelsen Skåne 2012).

 Miljöövervakning

I Sverige utförs miljöövervakning med olika syften och på olika nivåer.

Nationell miljöövervakning

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella övervakningen i havet. Läs mer på deras webbsida.

Regional miljöövervakning

Den skånska regionala miljöövervakningen finansierad av Länsstyrelsen beskrivs i det regionala miljöövervakningsprogrammet. Här finns även ett par marina delprogram.

Samlade fakta från den nationella och regionala marina miljöövervakningen kan läsas i rapporten "Havet".

Recipientkontroll

Recipientkontroll är en riktad övervakning för att följa hur utsläppare påverkan den mottagande miljön. Den sköts av de utsläppande verksamheterna, antingen på egen hand eller tillsammans genom "samordnad recipientkontroll" som sköts av ett vattenvårdsförbund.

På de skånska vattenvårdsförbundens hemsidor hittar du recipientkontrollens rapporter.

Nordvästskånes kustvattenkommitté.

Öresunds vattenvårdsförbund.

Sydkustens vattenvårdsförbund.

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.