Biotopkarteringar i skånska vattendrag

Tommarpsån

Biotopkarteringar handlar om att beskriva kvaliten på olika livsmiljöer (biotoper), i och kring vattendraget. Karteringarna av de skånska vattendragen används som underlag för att kunna bedöma vilka hot som finns och vilka åtgärder som är nödvändiga för att förbättra livsmiljöer och vandringsförhållanden för vattenanknutna växter och djur. Karteringarna ska även ge en bild av vilka naturvärden och skyddsvärda biotoper som finns i och i anslutning till våra vattendrag. Detta är värdeful information för att kunna skäkerställa den biologiska mångfalden, men också för att bevara vackra ekosystem med höga friluftsvärden för kommande generationer.

Sedan 1999 har ett fyrtiotal vattendrag karterats på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. Tosthultsån, Smedegylsån, Vilshultsån med några tillflöden, Vinneån och Vemmenhögsån har karterats enligt System Aqua, testversion 2000-04-07. Övriga vattendrag har karterats enligt metodiken för kartering av biotoper som arbetats fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län (Halldén, A., Liliegren, Y. & Lagerkvist, G. 2002. Biotopkartering - vattendrag. Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande 2002:55).

Listan av vattendrag på höger sida länkar till publicerade rapporter från biotopkarteringarna. De vattendragsnamn i listan som saknar länkar har blivit karterade men rapporten är inte tillgänglig på nätet än. Kontakta Pernilla Olsson för mer information om dessa vattendrag. Resultaten av alla biotopkarteringar, även de opublicerade, är nu tillgängliga i den nationella biotopkarteringsdatabasen.

Vissa vattendrag har flera olika namn. Detta gäller bland andra för Vilshultsån, som heter Ulvhultsbäcken i rapporten, medan Björnhultabäcken och Ulvhultabäcken heter Vilshultsån i rapporten. En översikt över olika aliasnamn finns här.

Översiktskarta över de biotopkarterade vattendragen i Skåne län.