Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Ansvaret för dricksvattenförsörjning ligger hos kommunerna medan Länsstyrelsen har en övergripande och samordnande roll.

Skånes förutsättningar för dricksvattenförsörjning skiljer sig väsentligt från övriga landet, dels genom förhållandevis små ytvattenförekomster, dels genom relativt omfattande vattenförande sedimentära bergarter. Totalt sett är den samlade vattenförekomsten i Skåne mer svårtillgänglig jämfört med i övriga Sverige, samtidigt som exploateringstrycket i Skåne är stort och regionen hyser en stor andel av Sveriges befolkning. I ett framtida försörjningsperspektiv är det därför extra viktigt att lokalisera de vattenförekomster som är realistiska att nyttja som dricksvattentäkter samt att peka ut och kunna skydda dessa på ett långsiktigt hållbart sätt.

Länsstyrelsen Skåne tog 2012 fram en regional plan för dricksvattenförsörjningen i länet där nuvarande försörjningsformer kartlades samtidigt som vattenresurser möjliga för framtida dricksvattenuttag pekades ut. Efterhand som vi arbetar med frågan har det blivit aktuellt att uppdatera den regionala planen. Ett arbete som pågår för närvarande och förhoppningsvis kan bli klart under 2016.

Länsstyrelsen tar fram den regionala planen medan kommunerna behöver ta fram lokala vattenförsörjningsplaner. Enligt miljömålen ska alla kommuner ha upprättat planer senast år 2010. Syfte med vattenförsörjningsplanerna är att trygga dricksvattenförsörjning på lång sikt. Den kommunala vattenförsörjningsplanen bör utgöra ett underlag till översiktsplanen och beaktas i detaljplaner och fördjupade översiktsplaner. På detta sätt kan de frågor som rör vattenförsörjning beaktas vid kommunens samhällsplanering.

Det finns flera projekt och rapporter kopplade till Skånes dricksvatten, på länkarna nedan finns några exempel.

Dricksvattenstrategi Skåne
Skånes dricksvatten i ett förändrat klimat
Regional vattenförsörjningsplan för Skåne

Guider för vattenförsörjningsplaner

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sammanställt en rapport och ett informationsblad om vattenförsörjningsplaner som handlar om hur man går tillväga samt vad en vattenförsörjningsplan bör innehålla. På länken nedan hittar du både rapport och checklista.

Vattenförsörjningsplaner - innebörd och innehåll samt Checklista

Vattentäkter

  • I Skåne finns det cirka 170 allmänna (kommunala) vattentäkter
  • Av dessa är > 95 % grundvattentäkter
  • Nästan en tredjedel av vattentäkterna saknar helt vattenskyddsområde.
  • Mer än hälften av befintliga vattenskyddsområden behöver revideras vad gäller föreskrifter och/eller områdets utformning.

Ett viktigt instrument för att skydda våra dricksvattentäkter är att inrätta vattenskyddsområden. I dagsläget får både Länsstyrelsen och kommunen besluta om att inrätta ett vattenskyddsområde. Processen inleds oftast med att kommunen och Länsstyrelsen i ett samråd går igenom vilka undersökningar som behöver göras för att ett sådant område får den omfattning och de föreskrifter som är nödvändiga för att dricksvattnets kvalitet ska säkras. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till hjälp i arbetet där den som är intresserad kan läsa mer om hur framtagande av vattenskyddsområde går till, ”Handbok om vattenskyddsområde” (2010:5).

Läs om Länsstyrelsens tillsyn av vattenskyddsområden
Mer information om Skånes dricksvatten och grundvatten finns under Miljömål  Grundvatten av god kvalitet