Vatten och vattenanvändning

Hästar dricker vatten ur Verkaån.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vi har många uppgifter för att skydda vattnet i länet.

Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, vattenverksamhet, behöver ofta tillstånd.

Få mer information om tillstånd för vattenverksamhet här.

Vattenförvaltning

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.

Här får du mer information om vattendirektivet och arbetet med vattenförvaltningen i Skåne .

Gå direkt till:

Arbeten i vatten

Våtmarker och vattendrag

Dikningsföretag på karta