Havets och vattnets år 

För att uppmärksamma miljön i våra hav och sjöar och den rinnande rikedomen vatten har 2012 utsetts till "Havets och vattnets år".

Badare i Västra hamnen i Malmö
Badare i Västra hamnen i Malmö Foto: Jonas Gustafsson

Värdet av rent vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Ingen annan resurs är så livsbegränsande som rent vatten. I Sverige har vi väldigt goda tillgångar på rent vatten. Det beror inte bara på det geografiska läget och meteorologiska förhållanden. En resa genom Sverige från norr till söder visar hur vattenkvaliteten påverkas av exploateringstryck och befolkningstäthet. Skånes vatten är generellt utsatta för större påverkan än vattnet i norra Sverige. Trots detta finns stora miljö- och vattenvärden i länet. Det finns också en stor potential att återskapa försvunna och restaurerade påverkade vattenmiljöer.

Länsstyrelsens arbete med vatten

Länsstyrelsen i Skåne jobbar med vattenfrågor på många olika sätt. Genom tillståndsprövning och tillsyn kontrolleras Skånes större miljöpåverkande verksamheter (mindre verksamheter kontrolleras av kommunerna). Verksamheter som sker i, eller påverkar, vatten uppmärksammas med fokus på regler för vattenverksamheter.

Här arbetar vi också med miljöövervakning och strategier för väntade mijö- och samhällstrender. Detta är två viktiga områden för att kunna följa upp och genomföra åtgärder för våra svenska miljömål och EU:s ramdirektiv för vatten. Länsstyrelsen arbetar också med att skydda viktiga naturområden samt skötsel av dessa.

Eftersom Skåne är ett område som dikats ut och torrlagts under en lång tid, pågår idag ett viktigt arbete med att anlägga nya våtmarker samt att restaurera och återskapa naturlighet i påverkade vattendrag.

På Länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning granskas kommunala översikts- och detaljplaner. Man arbetar även med strategier för klimatanpassning samt dagens och framtidens intressekonflikter mellan stad, land och vatten. Det pågår också arbete med att bevara kulturhistoriska värden i anknytning till vattenmiljöer. Steg ett är att ta fram ett förbättrat planeringsunderlag för kulturmiljön.

Landsbygdsavdelningen arbetar för en levande landsbygd med jordbruks- och djurhållningsfrågor. Såväl samhällsplanering som bruket av Skånes jordar är områden som är avgörande för våra vatten och där miljöaspekterna ständigt måste beaktas.

Vattenförvaltningen omfattar grundvatten, sjöar, vattendrag, vatten i övergångszon och kustvatten. Läs mer om det svenska förvaltningsarbetet för att uppfylla EU:s vattendirektiv på Vattenmyndigheternas webbsida.

 

Bidrag från teckningstävling 2008. Skånes mellanstadieelever fick uppgiften att genom en teckning berätta varför rent vatten är viktigt.

Ett brott att förorena vatten

I Sverige är det ett brott att förorena vatten (och annan miljö) på ett sätt som kan skada djur och växter eller människors hälsa. Myndigheterna ger tillstånd och kontrollerar industrier och verksamheter som har påverkan på miljön. Men våra vatten är också beroende av privatpersoners kännedom om ekosystemens funktion och känslighet men också om våra skyldigheter och rättigheter när det gäller naturen.

Ska man göra någonting som påverkar miljön negativt är man skyldig att söka myndigheterna tillstånd för detta. Allemansrätten ger oss frihet att nyttja vår natur men i samma anda har vi också skyldigheter att bevara miljön, som är vår gemensamma resurs.

Naturens år

Det är nätverket Naturens år (bestående av svenska myndigheter och intresseorganisationer med miljöinriktning) som sedan 2009 har valt ut årliga teman för att uppmärksamma miljön och miljöarbetet.

Kontakta oss

Jonas Gustafsson
Vattenhandläggare
Fiske- och vattenvårdsenheten
Jonas punkt M punkt Gustafsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jonas punkt M punkt Gustafsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241345

Delta i vattenaktiviteter 2012

Snorkling längs snorkelleden på Ribbersborg i Malmö