Miljöövervakning våtmarker

Vidsträckta mossar med enstaka förkrympta martallar, rikkärr med färggranna orkidéer, betade strandängar utmed slättsjöarna - allt detta är olika slags våtmarker som finns i Skåne.

Flygbild av Fjällmossen.

Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk för vattnet, och har mycket stor betydelse för växt- och djurlivet. Stora delar av våtmarkerna i Skåne har försvunnit under de senaste 200 åren – man räknar med att 90 procent är förstörda. Dessutom växer många av de som finns kvar igen med träd och buskar eller torkar ut efter att omgivningen har dikats.

Bland djuren är grodorna särskilt populära som "ambassadörer" för våtmarkerna, och i Skåne finns nio av Sveriges tio grod- och paddarter. Länsstyrelsen följer genom regelbundna inventeringar hur det går för dem. Lövgrodan, som bara finns här i Skåne, har till exempel ökat under senaste åren, medan de vanliga arterna åkergroda och vanlig groda varken ökar eller minskar.

 

Miljöövervakning inom våtmarksområdet berör främst följande miljömål

Myllrande våtmarker

Ett rikt växt- och djurliv