Skånes Luftvårdsförbund

Skånes Luftvårdsförbund är en ideell förening som sedan bildandet år 1987 bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Förbundets medlemmar representerar både privat och offentlig sektor i länet och består av representanter från industrin, kommunerna, Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisationer med flera.

Aktuellt

Torsdagen den 21 april 2016 var det förbundsstämma på Stiftsgården i Höör.

Kallelse med dagordning och bilagor till förbundsstämman den 21 april 2016.pdf

Vid mötet diskuterades bland annat hur kommunerna kan samverka för att kontrollera miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Program för samordnad kontroll 2016.pdf 

 

Tisdagen den 24 november 2015 hölls ett seminarium om hur kommunerna kan samordna kontrollen av luftkvaliteten.

Här finns presentationerna från dagen.

EDB_samverkan_SLF.pptx

Luftvårdsprogrammet_SkånesLuftvårdsförbund.pptx

Malmo luftvardsforbund 2015.ppt

Presentation SLF 2015-11-24.pptx 

 

Om Skånes Luftvårdsförbund

 

Luftförbundets mål är att:

  • kartlägga luftmiljön i Skåne
  • ta fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter
  • redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet i regionen
  • fungera som rådgivande organ samt rekommendera åtgärder i luftvårdsfrågor

 

Det konkreta arbetet för att uppfylla målen innebär:

  • omfattande mätningar av miljöpåverkande luftföroreningar
  • klarläggande av luftföroreningarnas spridning och påverkan på miljön
  • sammanställning av kunskaper rörande påverkan på luftmiljön på mark, fauna och flora
  • inventeringar av utsläppen av olika luftföroreningar
  • framtagande av en regional spridningsmodell för Skåne

Här på hemsidan beskrivs de olika projekt som bedrivs och rapporter publiceras.

Intresserad att vara med och påverka luftvårdsarbetet i länet? Ett medlemskap stärker företagets miljöprofil och ger möjlighet att delta i ett samordnat arbete för en bättre luftmiljö.

Adress

Skånes Luftvårdsförbund

c/o Länsstyrelsen i Skåne län

Att. Karin Söderholm

205 15 Malmö

 Förslagslåda

Förslagslåda

Här kan du lämna förslag  på verksamhetens inriktning på luftövervakningsprojekt, t ex olika luftföroreningar, mätplatser och verksamheters utsläpp till luft. Förslagen ligger till grund för styrelsens arbete med att ta fram arbetsplaner för kommande verksamhetsår.