Miljöövervakning kust och hav 

Miljöövervakning utförs i Skånes havs- och kustområden för att vi ska få information om tillståndet och utvecklingen i den marina miljön.

Pojke vid havet
Pojke vid havet. Foto: Charlotte Carlsson

Detta för att kunna beskriva såväl positiva som negativa förändringar samt koppla dessa till orsaker. Bland annat undersöks halten av miljögifter, näringsämnen och syre för att vi ska få ett mått på hur miljökvaliteten är i havet.

Miljökvaliteten påverkar i sin tur det marina livet, och det undersöks genom övervakning av till exempel växtplankton, fastsittande alger, eller sammansättningen av djurarter i bottensedimentet.

Resultaten lagras och publiceras på ett tillförlitligt och lättillgängligt sätt samt utvärderas så att naturliga variationer och effekter orsakade av människan ska kunna särskiljas.

Kontakta oss

Charlotte Carlsson
Fiske- och vattenvårdsenheten
Charlotte punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Charlotte punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241268
070-8777335

Miljöövervakning inom området kust och hav berör främst följande miljömål

Ingen övergödning

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Ett rikt växt- och djurliv